Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 12)

Królowie zwyciężeni na wschód od Jordanu

1
A oto królowie kraju, których zwyciężyli Izraelici i opanowali ich ziemię
za Jordanem, na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon i wraz z
całą Arabą ku wschodowi:
2
Sichon, król amorycki, ze stolicą w Cheszbonie.
Panował on od Aroeru, leżącego nad brzegiem potoku Arnon, od środka doliny i
połowy Gileadu aż do potoku Jabbok, granicy synów Ammona,
3
a na wschodzie
poprzez Arabę aż do morza Kinneret i morza Araby, czyli Morza Słonego, w
kierunku Bet-Hajeszimot i dalej ku południowi do stóp zboczy Pisga. 4
Następnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów, z siedzibą w
Asztarot i Edrei,
5
którego panowanie rozciągało się na górę Hermon i Salka,
cały Baszan aż do granicy Geszurytów i Maakatytów i do połowy Gileadu, aż do
granicy Sichona, króla Cheszbonu.
6
Mojżesz, sługa Pana, i synowie Izraela
zwyciężyli ich, i oddał Mojżesz, sługa Pana, ziemię tę w dziedzictwo
pokoleniom Rubena, Gada i połowie pokolenia Manassesa.

Królowie zwyciężeni na zachód od Jordanu

7
A oto królowie kraju, których zwyciężył Jozue i synowie Izraela po
zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak,
wznoszącej się ku Seirowi, a których kraj oddał Jozue w dziedzictwo
pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podziału,
8
na górze i na Szefeli,
w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chetytów,
Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów:
9
król Jerycha,
jeden, król Aj, obok Betel, jeden,
10
król Jerozolimy, jeden król Hebronu,
jeden,
11
król Jarmutu, jeden, król Lakisz, jeden,
12
król Eglonu, jeden,
król Gezer, jeden,
13
król Debiru, jeden, król Gederu, jeden,
14
król
Chormy, jeden, król Aradu, jeden,
15
król Libny, jeden, król Adullam, jeden,

16
król Makkedy, jeden, król Betel, jeden,
17
król Tappuach, jeden, król
Cheferu, jeden,
18
król Afek, jeden, król Laszaronu, jeden,
19
król Madonu,
jeden, król Chasoru, jeden,
20
król Szimronu <Meronu>, jeden, król Akszafu,
jeden,
21
król Tanak, jeden, król Megiddo, jeden,
22
król Kadesz, jeden,
król Jokneam na Karmelu, jeden,
23
król Doru z wyżyny Dor, jeden, król pogan
z Gilgal, jeden,
24
król Tirsy, jeden. Wszystkich królów razem trzydziestu
jeden.

Zostaw wpis