Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 18)

DRUGI PODZIAŁ W SZILO

Opis ziemi pozostałych siedmiu pokoleń

1
Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Szilo i wzniesiono tam
Namiot Spotkania. Kraj cały był już im poddany.
2
Pozostało jeszcze wśród
Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa.
3
Rzekł
więc Jozue do tych Izraelitów: “Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w
posiadanie kraju, który dał wam Pan, Bóg waszych ojców?
4
Wybierzcie jednak
po trzech mężów z każdego pokolenia, chcę ich wysłać, aby przeszli przez
kraj i opisali go mając na względzie [przydzielenie] im dziedzictwa, po czym
powrócą do mnie.
5
Podzielą oni kraj na siedem części. Juda pozostanie na
swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym.
6
Wy zaś
podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie
do mnie, abym mógł rzucić los dla was wobec Pana, Boga naszego.
7
Lewici nie
otrzymają żadnego działu pomiędzy wami, ponieważ kapłaństwo Pańskie będzie
ich dziedzictwem; a Gad, Ruben i połowa Manassesa otrzymali swój dział po
stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczył im Mojżesz, sługa Pana”.
8

Ludzie ci przygotowali się do odejścia. Przed wyruszeniem w drogę, by opisać
kraj, Jozue dał rozkaz następujący: “Idźcie, przejdźcie przez kraj, a
opisawszy go, wróćcie do mnie, a wtedy rzucę dla was los przed obliczem Pana
w Szilo”.
9
Poszli więc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta według
siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Szilo.
10
A
Jozue rzucił dla nich los w Szilo przed obliczem Pana i tam właśnie
podzielił Jozue kraj między Izraelitów, stosownie do podziału dokonanego
przez nich.

Pokolenie Beniamina

11
I padł los na pokolenie Beniamina według ich rodów: okazało się, że
dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa.
12
Granica
ich od strony północnej rozpoczynała się od Jordanu, wznosiła się na
północne zbocze Jerycha, potem szła przez góry ku zachodowi i kończyła się
na pustyni Bet-Awen.
13
Stąd biegła granica do Luz, na południe przełęczy
górskiej Luz, czyli Betel, po czym schodziła granica ku Atrot-Addar przez
górę, która jest na południe dolnego Bet-Choron.
14
Stąd skręcała granica,
wracając od strony zachodniej ku południowi, od góry wznoszącej się
naprzeciw Bet-Choron od południa i kończyła się na Kiriat-Baal, czyli
Kiriat-Jearim, mieście potomków Judy. Taka jest strona zachodnia.
15

Południowa strona rozpoczynała się od krańca Kiriat-Jearim, po czym granica
szła ku zachodowi i dochodziła do źródła wód Neftoach,
16
następnie granica
dosięgała krańca góry, wznoszącej się od strony wschodniej doliny
Ben-Hinnom, na północy równiny Refaitów, po czym schodziła w dolinę Hinnom,
przez zbocze góry Jebusytów na południe i dochodziła do źródła Rogel.
17

Dalej kierowała się ku północy, dochodziła do En-Szemesz i do Gelilot, które
wznosi się naprzeciw Adummim, wreszcie zstępowała do Kamienia Bohana,
potomka Rubena;
18
przechodziła następnie do przełęczy naprzeciw Araby od
strony północnej i zstępowała do Araby.
19
Granica biegła dalej ku krawędzi
górskiej Bet-Chogla od północy i kończyła się u zatoki północnej Morza
Słonego, przy południowym krańcu Jordanu. Taka była granica południowa.
20

Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków
Beniamina i jego granice dokoła według ich rodów.

Miasta Beniamina

21
Miastami potomków Beniamina według ich rodów były: Jerycho,
Bet-Chogla, Emek-Kesis,
22
Bet-Haaraba, Semaraim, Betel,
23
Awwim, Happara,
Ofra,
24
Kefar-Haammonaj, Haofni, Geba: dwanaście miast z przyległymi
wioskami;
25
Gibeon, Harama, Beerot,
26
Hammispe, Kefira, Hammosa;
27
Reken,
Jirpeel, Tarala,
28
Sela-Haelef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat:
czternaście miast z przyległymi wioskami. Taki był dział potomków Beniamina
według ich rodów.

Zostaw wpis