Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 20)

Miasta ucieczki

1
Pan przemówił do Jozuego tymi słowami:
2
“Powiesz Izraelitom: wyznaczcie
sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza;
3
aby tam mógł
uciec zabójca, który by zabił człowieka przez nieuwagę, nierozmyślnie. Będą
one dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
4
Do jednego z tych miast
powinien uciec zabójca: zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę
starszym tego miasta. Przyjmą go oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by
mógł mieszkać wśród nich.
5
Jeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie
wydadzą go w jego ręce, ponieważ nierozmyślnie zabił swego bliźniego, do
którego od dawna nie żywił nienawiści.
6
Zabójca powinien pozostać w tym
mieście, dopóki nie stanie przed sądem zgromadzenia [i] aż do śmierci
najwyższego kapłana, który w tym czasie będzie sprawował czynności. Wtedy
dopiero może zabójca wrócić do swego miasta i do swego domu w mieście, z
którego uciekł”.
7
Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze
Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze
Judy.
8
Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na
pustyni, na płaskowyżu, Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z
pokolenia Gada; Golan w Baszanie, z pokolenia Manassesa.

9
Takie były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla
cudzoziemca mieszkającego wśród nich, aby tam mógł uciec każdy, ktokolwiek
przez nieuwagę zabije człowieka, aby nie poniósł śmierci z ręki mściciela
krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.

Zostaw wpis