Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 21)

MIASTA LEWICKIE

Wprowadzenie

1
Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara, do Jozuego,
syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń Izraelitów
2
i rzekli do nich w
Szilo w kraju Kanaan: “Pan polecił przez Mojżesza, aby nam dano miasta na
zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła”.
3
Izraelici oddali
więc lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana, następujące
miasta wraz z ich pastwiskami.
4
Los przypadł w udziale rodom Kehatytów.
Potomkom kapłana Aarona spośród lewitów przypadło losem trzynaście miast od
pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina.
5
Pozostałym
potomkom Kehata przypadło losem dziewięć miast od pokolenia Efraima, od
pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa.
6
Potomkom Gerszona
przypadło losem trzynaście miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia
Asera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
7

Potomkom Merariego według ich rodów przypadło losem dwanaście miast od
pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona.
8
Izraelici
oddali więc lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, jak im
rozkazał Pan za pośrednictwem Mojżesza.

Miasta Kehatytów

9
Odstąpili im więc z pokolenia potomków Judy i potomków Symeona
następujące miasta imiennie wyszczególnione.
10
Potomkom Aarona z rodu
Kehatytów, potomków Lewiego, ponieważ na nich padł pierwszy los,
11
dali:
Kiriat-Arba, główne miasto Anakitów, czyli Hebron na górze Judy z
pastwiskami dokoła niego.
12
Pola jednak tego miasta i jego wioski dano na
własność Kalebowi, synowi Jefunnego.
13
Potomkom kapłana Aarona dano miasto
ucieczki dla zabójców: Hebron wraz z jego pastwiskami, Libnę wraz z jej
pastwiskami,
14
Jattir z jego pastwiskami, Esztemoa z jego pastwiskami,
15

Cholon z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
16
Aszan z jego
pastwiskami, Jutta z jego pastwiskami, Bet-Szemesz z jego pastwiskami:
dziesięć miast od tych dwu pokoleń.
17
Od pokolenia Beniamina Gibeon z jego
pastwiskami, Geba z jego pastwiskami,
18
Anatot z jego pastwiskami, Almon z
jego pastwiskami: cztery miasta.
19
Wszystkich miast dla kapłanów
pochodzących od Aarona: trzynaście wraz z ich pastwiskami.

Miasta pozostałych rodów Kehatytów

20
Rodom potomków Kehata, lewitom, czyli pozostałym potomkom Kehata,
przyznano losem miasta z pokolenia Efraima.
21
Dano im miasto ucieczki dla
zabójców: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima oraz Gezer z jego
pastwiskami,
22
Kibsaim z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami:
cztery miasta.
23
Z pokolenia Dana – Elteke z jego pastwiskami, Gibbeton z
jego pastwiskami,
24
Ajjalon z jego pastwiskami, Gat-Rimmon z jego
pastwiskami: cztery miasta.
25
Z połowy pokolenia Manassesa: Tanak z jego
pastwiskami, Jibleam z jego pastwiskami: dwa miasta.
26
Wszystkich miast
dziesięć z ich pastwiskami dla rodów pozostałych potomków Kehata.

Miasta Gerszonitów

27
Potomkom Gerszona i ich rodom, lewitom, dano od połowy pokolenia
Manassesa, miasto ucieczki dla zabójców: Golan w Baszanie z jego pastwiskami
i Asztarot z jego pastwiskami: dwa miasta.
28
Od pokolenia Issachara -
Kiszjon z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
29
Jarmut z jego
pastwiskami, En-Gannim z jego pastwiskami: cztery miasta.
30
Od pokolenia
Asera – Miszeal, Abdon,
31
Chelkat, Rechob z ich przynależnymi pastwiskami:
cztery miasta.
32
Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców:
Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat
z jego pastwiskami: trzy miasta.
33
Wszystkich miast Gerszonitów według ich
rodów: trzynaście miast z ich pastwiskami.

Miasta Merarytów

34
Rodom potomków Merariego, reszcie lewitów, przyznano od pokolenia
Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami, Karta z jego pastwiskami,
35
Rimmon
z jego pastwiskami, Nahalal z jego pastwiskami: cztery miasta;
36
za
Jordanem od pokolenia Rubena – miasto ucieczki dla zabójców, Beser na
pustyni Jahsa z jego pastwiskami,
37
Kedemot z jego pastwiskami, Mefaat z
jego pastwiskami: cztery miasta.
38
Od pokolenia Gada miasto ucieczki Ramot
w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami,
39
Cheszbon z
jego pastwiskami, Jazer z jego pastwiskami: cztery miasta.
40
Wszystkich
miast przyznanych losem potomkom Merariego według ich rodów, pozostałych z
rodów lewickich: dwanaście miast.

41
Całkowita liczba miast lewickich pośród dziedzictwa Izraelitów
wynosiła czterdzieści osiem z ich pastwiskami.
42
Każde z tych miast
obejmowało samo miasto i jego pastwiska dokoła. To samo odnosi się do
wszystkich wymienionych miast.

Wypełnienie obietnic Bożych

43
Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać ich przodkom.
Objęli go oni w posiadanie i w nim zamieszkali.
44
Pan użyczył im pokoju
dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł
się wobec nich ostać. Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce.
45
Ze
wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie
zawiodła, lecz każda się spełniła.

Zostaw wpis