Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 24)

Przypomnienie powołania narodu

1
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też
starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili
przed Bogiem.
2
Jozue przemówił wtedy do całego narodu: “Tak mówi Pan, Bóg
Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych
czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym,
3

lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i
przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem róg jego, dając mu
Izaaka.
4
Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę
Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu.
5
Następnie powołałem
Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt tym wszystkim, co sprawiłem pośrodku
niego, a wtedy was wywiodłem.
6
Ja wyprowadziłem przodków waszych z
Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na
rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego.
7
Wołali wtedy do Pana, i
rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich
morze – i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie.
Potem przebywaliście długi czas na pustyni.
8
Zaprowadziłem was później do
kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem
ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich przed
wami.
9
Również powstał Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z
Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył.
10

Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja
wybawiłem was z jego ręki.
11
Przeprawiliście się następnie przez Jordan i
przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również
Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci,
lecz wydałem ich w wasze ręce.
12
Wysłałem przed wami szerszenie, które
wypędziły przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to
ani waszym mieczem, ani łukiem.
13
Dałem wam ziemię, około której nie
trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich
zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam
dziś pożywienie.

Konieczny wybór zostaje dokonany

14
Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie
bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie,
a służcie Panu!
15
Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu,
rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi
przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których
kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

16
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: “Dalekie jest to od nas, abyśmy
mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym!
17
Czyż to nie Pan, Bóg nasz,
wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż
nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą
drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi
przechodziliśmy?
18
Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z
Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo
On jest naszym Bogiem”.

19
I rzekł Jozue do ludu: “Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem
świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów.

20
Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów
nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę”.

21
Lecz lud odrzekł Jozuemu: “Nie! My chcemy służyć Panu!”
22
Jozue
odpowiedział ludowi: “Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że
wybraliście Pana, aby Mu służyć”. I odpowiedzieli: “Jesteśmy świadkami”.
23

“Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu
Izraela”.
24
I odrzekł lud Jozuemu: “Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i
głosu Jego chcemy słuchać”.

Przymierze w Sychem

25
Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i
nakaz w Sychem.
26
Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął
następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w
miejscu poświęconym Panu.
27
Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu:
“Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał
wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam,
abyście się nie wyparli waszego Boga”.
28
Wtedy Jozue odprawił lud i każdy
pospieszył do swojej posiadłości.

TRADYCJE O GROBIE JOZUEGO, JÓZEFA I ELEAZARA

Śmierć Jozuego

29
Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.
30

Pochowano go w posiadłości jego dziedzictwa w Timnat-Serach, w górach
Efraima, na północ od góry Gaasz.
31
Izrael służył Panu przez cały czas
życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a
dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela.

Pochowanie kości Józefa i kapłana Eleazara

32
A kości Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sobą z Egiptu,
pochowano w Sychem, na części pola, kupionego przez Jakuba od synów Chamora,
ojca Sychema, za sumę stu kesitów. I stało się ono własnością synów Józefa.

33
Również umarł Eleazar, syn Aarona, pochowano go w Gibea, [mieście] jego
syna Pinchasa, które było mu dane w górach Efraima.

Zostaw wpis