Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 4)

Dwanaście kamieni pamiątkowych

1
Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do
Jozuego:
2
“Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego
pokolenia,
3
i dajcie im takie polecenie: Podnieście stąd, ze środka
Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni,
przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by
spędzić noc”.
4
Wtedy Jozue wezwał dwunastu mężczyzn, których wyznaczył
spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia,
5
i rzekł do nich Jozue:
“Przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech
każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń
synów Izraela.
6
Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości
synowie wasi zapytają was: “Co oznaczają dla was te kamienie?” -
7

odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza
Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu,
a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów”.
8
I Izraelici uczynili
tak, jak im polecił Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak
Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów, przynieśli je ze
sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli.
9
Dwanaście kamieni
położył również Jozue na środku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi
kapłanów niosących Arkę Przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego.
10

Kapłani niosący Arkę stali w środku Jordanu, aż wszystko zostało wykonane,
co Pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz
dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pośpiesznie.
11
A gdy cały lud skończył
przeprawę, przeszła również i Arka Pańska z kapłanami i stanęła na czele
ludu.
12
Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa przeszli
uzbrojeni na czoło synów Izraela, jak Mojżesz im rozkazał.
13
Około
czterdziestu tysięcy wojowników uzbrojonych przeszło przed obliczem Pana, by
walczyć na stepach Jerycha.
14
W owym dniu Pan wywyższył Jozuego w oczach
całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego
życia.
15
I rzekł Pan Jozuemu:
16
“Rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa,
by wyszli z Jordanu”.
17
Wtedy Jozue polecił kapłanom: “Wyjdźcie z Jordanu”.

18
Skoro tylko kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego wyszli z Jordanu, a
stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi, wróciły wody Jordanu znów do swego
łożyska, wypełniając je jak przedtem – aż po brzegi.

W GILGAL

Jozue wyjaśnia znaczenie przejścia

19
Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył
się obozem w Gilgal na wschód od Jerycha.
20
Owe zaś dwanaście kamieni,
które zabrano z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal.
21
Rzekł on wtedy do
Izraelitów: “Jeżeli kiedyś potomkowie wasi zapytają ojców swoich: “Co
oznaczają te kamienie?” -
22
wy pouczycie synów swoich, mówiąc: Izrael
przeszedł przez ten Jordan jak po suchej ziemi,
23
gdyż Pan, Bóg wasz,
wysuszył przed wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił
Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż
przeszliśmy.
24
Wszystkie ludy ziemi powinny poznać, że potężna jest ręka
Pana, a wy sami zawsze powinniście się bać Pana, Boga waszego”.

Zostaw wpis