Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 6)

Okrążenie i zdobycie miasta obłożonego klątwą

1
Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie
wychodził ani nie wchodził.
2
I rzekł Pan do Jozuego: “Spójrz, Ja daję w
twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami.
3
Wy wszyscy,
uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz
tak przez sześć dni.
4
Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb
z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani
zagrają na trąbach.
5
Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie
głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta
rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie”.

6
Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: “Weźcie Arkę Przymierza a
siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką
Pańską”.
7
Po czym rozkazał ludowi: “Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni
wojownicy niech idą przed Arką Pańską”.

8
I stało się, jak Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosących
przed Panem siedem trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach, Arka
zaś Przymierza Pańskiego szła za nimi.
9
Zbrojni wojownicy szli przed
kapłanami, którzy grali na trąbach, a tylna straż szła za Arką, i tak
posuwano się, stale grając na trąbach.

10
A Jozue dał ludowi polecenie: “Nie wznoście okrzyku, niech nie
usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do
dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie”.
11

I tak Arka Pańska okrążyła miasto dokoła jeden raz, po czym wrócono do obozu
i spędzono tam noc.
12
Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę
Pańską,
13
a siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło
przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni
wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Pańską i posuwano się
przy dźwięku trąb.
14
I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym
wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili.

15
Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto
siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okrążyli miasto siedem
razy.
16
Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do
ludu: “Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą!
17

Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest.
Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu – ona sama i wszyscy, którzy są
wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy.
18
Ale
wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć
coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz
izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście.
19
Całe zaś srebro i
złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca
Pańskiego”.
20
Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko
usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się
na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli
miasto.
21
I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza
wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców,
woły, owce i osły.

Uratowanie Rachab

22
Jozue powiedział dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: “Wejdźcie do
domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi,
którzy do niej należą, jak jej przysięgliście”.
23
Weszli więc młodzi
ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i
tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych
wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim.
24
Następnie miasto i
wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z
brązu i żelaza oddali do skarbca domu Pańskiego.
25
Nierządnicę Rachab, dom
jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu.
Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła
wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho.

Klątwa rzucona na Jerycho

26
W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: “Niech będzie
przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto
Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego [syna] założy fundamenty, za cenę
życia najmłodszego syna postawi bramy”.

27
Pan był z Jozuem, którego sława rozeszła się po całym kraju.

Zostaw wpis