Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 7)

Klęska pod Aj karą za świętokradztwo

1
Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan,
syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przywłaszczył
sobie coś z dobra obłożonego klątwą, dlatego zapłonął gniew Pana przeciw
synom Izraela.

2
Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, które leży obok Bet-Awen, na
wschód od Betel, i rzekł im: “Idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę”. Ludzie
ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj,
3
a wróciwszy do Jozuego, donieśli
mu: “Niech nie wyrusza cały lud. Około dwóch lub trzech tysięcy ludzi niech
pójdzie, a zdobędą Aj. Nie trudź całego ludu, bo ich tam jest niewielu”.

4
Wyruszyło więc z ludu około trzech tysięcy mężczyzn, musieli jednak
uciec przed mieszkańcami Aj.
5
Mieszkańcy Aj zabili z nich około trzydziestu
sześciu ludzi ścigając ich od bramy aż do Szebarim i bijąc ich na stoku
góry. Przeraziło się serce ludu i stało się jak woda.

Pokuta Jozuego i starszych

6
Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Arką
Pańską aż do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe
głowy.
7
I mówił Jozue: “Ach, Panie, Boże! Dlaczego przeprowadziłeś ten lud
przez Jordan? Czyż po to, aby wydać nas w ręce Amorytów na wytępienie? Ach,
gdybyśmy postanowili pozostać raczej za Jordanem!
8
Przebacz, Panie! Co mam
teraz powiedzieć, gdy Izrael podał tył swoim wrogom?
9
Jeśli usłyszą o tym
Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy kraju, otoczą nas zewsząd i zgładzą imię
nasze z ziemi. A cóż wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego?”

Bóg nakazuje badanie

10
I rzekł Pan do Jozuego: “Wstań! Dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi?

11
Izrael zgrzeszył: złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem, wzięli sobie
z tego, co było obłożone klątwą – ukradli to, zataili i schowali między
swoje rzeczy.
12
Dlatego Izraelici nie będą mogli się ostać wobec wrogów
swoich i podadzą tył swoim wrogom gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę
nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą.
13

Powstań, oczyść lud i rozkaż mu: Oczyśćcie się na jutro, bo tak mówi Pan,
Bóg Izraela: Rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie, Izraelu; przeto nie
ostoicie się wobec wrogów swoich, jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy
obłożonych klątwą.
14
Dlatego jutro z rana wystąpicie pokoleniami, a z
pokolenia, które Pan wskaże losem, wystąpią poszczególni mężczyźni.
15
U
kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co
do niego należy, bo złamał przymierze Pana i popełnił zbrodnię w Izraelu”.

Przestępstwo i ukamienowanie Akana

16
Jozue wstał wcześnie rano i kazał wystąpić Izraelitom pokoleniami.
Wskazane losem zostało pokolenie Judy.
17
Następnie kazał wystąpić rodom
Judy i został wskazany losem ród Zeracha. Po czym kazał wystąpić rodowi
Zeracha rodzinami i została wskazana losem rodzina Zabdiego,
18
a wtedy
kazał wystąpić poszczególnym mężczyznom z jego rodziny i wskazany został
losem Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy.

19
Rzekł więc Jozue do Akana: “Synu mój, daj chwałę Panu, Bogu Izraela,
i złóż przed Nim wyznanie. Powiedz mi: Coś uczynił? Nic nie ukrywaj przede
mną!”
20
Odpowiedział Akan Jozuemu: “Istotnie zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu
Izraela. Oto co uczyniłem:
21
Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z
Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów.
Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego
namiotu, a srebro pod nimi”.
22
Wtedy wysłał Jozue posłańców, którzy
pobiegli do namiotu, i rzeczywiście rzeczy te były zakopane w jego namiocie,
a srebro pod nimi.
23
I zabrali je ze środka namiotu, przynieśli do Jozuego
i do wszystkich Izraelitów i złożyli je przed Panem.

24
Wziął więc Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty,
jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do
niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinę
Akor.
25
Jozue powiedział: “Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech
dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi”. I wszyscy Izraelici go
ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami.

26
I wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest aż do dnia
dzisiejszego. I zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. Miejsce to nazwano
doliną Akor aż do dnia dzisiejszego.

Zostaw wpis