Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 25)

ROK SZABATOWY I ROK JUBILEUSZOWY

Rok szabatowy

1
Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj:
2
“Mów do Izraelitów i
powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie
także obchodzić szabat dla Pana.
3
Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole,
sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony,
4
ale
w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie
będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy,
5
nie będziesz żął tego,
co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych.
To będzie rok szabatowy dla ziemi.
6
Szabat ziemi będzie służył wam za
pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u
ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie.
7
Cały jego plon będzie służyć za
pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju.

Przepisy ogólne dotyczące roku jubileuszowego

8
Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem
lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści
dziewięć lat.
9
Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu
Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi.
10
Będziecie święcić
pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego
mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej
własności i każdy powróci do swego rodu.
11
Cały ten rok pięćdziesiąty
będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć
tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron,
12
bo to
będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak
będzie jeść to, co urośnie na polu.

Własność gruntowa w roku jubileuszowym

13
W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności.
14
Kiedy
więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie
wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu.
15
Ale odpowiednio do liczby lat, które
upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie
odpowiednio do liczby lat plonów.
16
Im więcej lat pozostaje do jubileuszu,
tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę
zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
17
Nie będziecie wyrządzać
krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg
wasz!

Błogosławieństwo na rok szabatowy

18
Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich
wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie:
19
ziemia da
wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej
bezpiecznie.
20
Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku,
jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów?
21
Ześlę wam błogosławieństwo
w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata.
22
W ósmym roku
będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż
do nowych plonów będziecie jedli dawne [plony].

Wykup własności gruntowej

23
Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy
jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami.
24
Dlatego będziecie pozwalać na
wykup wszelkich gruntów należących do was.
25
Jeżeli twój brat zubożeje i
sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako
“wykupujący” i odkupi ziemię sprzedaną przez brata.
26
Jeżeli zaś kto nie
ma “wykupującego”, ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup,
27
to
obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do
swej posiadłości.
28
Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na
wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku
jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie
dawnego właściciela.

Przepisy dotyczące domów

29
Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym
murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży: prawo
wykupu będzie trwało cały rok.
30
Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed
upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na
zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie [z ich rąk] w roku
jubileuszowym.
31
Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą
traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a
w roku jubileuszowym wyjdą [z rąk nabywcy].
32
Co się tyczy miast lewickich,
to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają.
33
Jeżeli
kto kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie [z jego rąk] w
roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród
Izraelitów.
34
Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało
sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą.

Pomoc dla ubogich rodaków

35
Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go,
aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik.
36
Nie będziesz
brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz
żyć bratu z sobą.
37
Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie
będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.
38
Ja jestem Pan, Bóg wasz, który
wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być
waszym Bogiem!

Niewolnicy Izraelici

39
Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał
na niego pracy niewolniczej.
40
Będziesz się z nim obchodził jak z
najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku
jubileuszowego.
41
Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci
do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków.
42
Bo oni są moimi
niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być
sprzedawani jak niewolnicy.
43
Nie będziesz się z nim obchodził srogo.
Będziesz się bał swego Boga.

Obcy niewolnicy

44
Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie
ich kupowali od narodów, które są naokoło was.
45
Także będziecie kupowali
dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich,
urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością.
46
Zostawicie ich w
dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze.
Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie
się obchodzili srogo.

Izraelici jako niewolnicy u obcych

47
Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój
zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi
cudzoziemca,
48
to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z
braci jego wykupi go.
49
Także jego stryj albo syn jego stryja może go
wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo
też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać.
50
Wtedy wspólnie ze
swym nabywcą obliczy [czas] od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku
jubileuszowego: cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby
lat. [Czas jego niewoli] będzie mu policzony za dni najemnika.
51
Jeżeli
jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy
cenę wykupu.
52
Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego,
obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup.
53
Będzie u
ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twej
obecności.
54
Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na
wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi.
55
Moimi bowiem
niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których
wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg!

Zostaw wpis