Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 25)

Izrael w Peor

1
Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami.
2
One
to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud
spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom.
3
Izrael przylgnął do
Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu.
4
I rzekł Pan do Mojżesza:
“Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost
słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela”.
5
Rozkazał
więc Mojżesz sędziom Izraela: “Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy
się przyłączyli do Baal-Peora”.
6
I oto przybył jeden z Izraelitów i
przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego
zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania.

7
Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę
włócznię, opuścił zgromadzenie,
8
poszedł za Izraelitą do komory namiotu i
przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę – przez jej łono. I
ustała plaga wśród Izraelitów.
9
Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery
tysiące.
10
Mówił znowu Pan do Mojżesza:
11
“Pinchas, syn Eleazara, syna
kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich
zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości.
12

Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.
13
Będzie to dla
niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na
wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w
imieniu Izraelitów”.
14
Izraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się
Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona.
15

Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura; ten był
znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich.
16
Wtedy rzekł Pan
do Mojżesza:
17
“Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich,
18

gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania,
posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich
siostrą Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na
Peor”.

NOWE ROZPORZĄDZENIA

Spis

19
Po tej pladze

Zostaw wpis