Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 26)

1
rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona:
2
“Dokonajcie
obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat
wzwyż, zdolnych do walki”.
3
Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach
Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili:
4
“Od dwudziestu lat
wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu
[spisze się lud]“. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli
następujący:
5
Pierworodnym Izraela był Ruben; synami Rubena byli: Henoch,
od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów.
6
Od
Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów.
7
To są rody
Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedemset
trzydziestu.
8
Synowie Pallu: Eliab,
9
a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i
Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele
zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha
podczas jej buntu przeciw Panu.
10
Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i
pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginęła strawiona przez ogień -
dwustu pięćdziesięciu mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym.

11
Synowie jednak Koracha nie zginęli.

12
Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród
Nemuelitów; od Jamina ród Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów.
13
Od Zeracha
pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów.
14
To są rody Symeonitów:
dwadzieścia dwa tysiące dwustu.
15
Synowie Gada według swoich rodów: od
Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Chaggiego ród Chaggitów; od Szuniego ród
Szunitów.
16
Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów.
17
Od
Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów.
18
To są rody
Gadytów: według tego jak zostali spisani – czterdzieści tysięcy pięciuset.

19
Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.
20
Synowie
Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród
Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów.
21
Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi
ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów.
22
To są rody Judy: według tego,
jak zostali spisani – siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.
23
Synowie
Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od
Puwy pochodzi ród Punitów;
24
od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od
Szimrona ród Szimronitów.
25
To są rody Issachara: według tego, jak zostali
spisani – sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.
26
Synowie Zabulona według
swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród
Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów.
27
To są rody Zabulonitów liczące
sześćdziesiąt tysięcy pięciuset spisanych.
28
Synowie Józefa według swoich
rodów: Manasses i Efraim.
29
Synowie Manassesa byli: Makir, od którego
pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród
Gileadytów.
30
Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród
Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów.
31
Dalej Asriel, od którego
pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów.
32

Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego
pochodzi ród Chefrytów.
33
Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz
tylko córki. Córkom Selofchada było na imię Machla, Noa, Chogla, Milka i
Tirsa.
34
To są rody Manassesa: według tego, jak zostali spisani -
pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

35
To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród
Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.
36
A ci są
synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów.
37
To są rody
Efraimitów, razem trzydzieści dwa tysiące pięciuset spisanych. Są to
potomkowie Józefa według swoich rodów.
38
Synowie Beniamina według swoich
rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród
Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.
39
Od Szefufama pochodzi ród
Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów.
40
Synami Beli byli Ard i Naaman; [od
Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów.
41
To są potomkowie
Beniamina według swoich rodów: według tego, jak zostali spisani -
czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.

42
To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród
Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów.
43
Wszystkie rody
Szuchamitów – według tego, jak zostały spisane: sześćdziesiąt cztery tysiące
czterystu spisanych.

44
Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów;
od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów.
45
Od synów Berii
pochodzą: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.
46
Córka
Asera nazywała się Sarach.
47
To są rody Aserytów według tego, jak zostali
spisani – pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

48
Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachseel, od którego pochodzi
ród Jachseelitów; od Guni ród Gunitów,
49
od Jesera pochodzi ród Jisrytów;
od Szillema ród Szillemitów.
50
To są rody Neftalego: według tego, jak
zostali spisani – czterdzieści pięć tysięcy czterystu.
51
Ogólna zaś liczba
wszystkich Izraelitów: według tego, jak zostali spisani – sześćset jeden
tysięcy siedemset trzydziestu.

52
Następnie tak mówił Pan do Mojżesza:
53
“Pomiędzy nich ma być kraj
rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo.
54
Pokoleniu, które ma
więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej – mniejszy.
Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu.
55
Kraj ma być dzielony
losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach.
56
Losem ma
być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze”.

Spis lewitów

57
A oto spis lewitów według ich pokoleń: od Gerszona pochodzi ród
Gerszonitów; od Kehata ród Kehatytów; od Merariego ród Merarytów.
58
A
dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici.
Kehat był ojcem Amrama.
59
Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką
Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz
oraz ich siostra Miriam.
60
Aaronowi urodzili się Nadab, Abihu, Eleazar oraz
Itamar.
61
Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w
ofierze.
62
Było ich wszystkich mężczyzn [w wieku] od jednego miesiąca wzwyż
dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie
otrzymali działu pośród Izraelitów.
63
To byli ludzie, których spisał
Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw
Jerycha.
64
Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron
spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj.
65
Rzekł im
bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba,
syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.

Zostaw wpis