Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 27)

Wyposażenie “córek dziedziczących”

1
Następnie przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna
Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla,
Milka i Tirsa.
2
Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed
książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły:
3

“Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się
połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a
nie miał synów.
4
Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma
zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca”.
5

Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu,
6
a Pan rzekł do Mojżesza:
7
“Córki
Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną
pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo.
8
Izraelitom zaś
wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego
dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę.
9
Jeśliby nie miał nawet córki,
wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom.
10
Gdyby i braci nie miał, wtedy
oddacie dziedzictwo braciom jego ojca.
11
Jeżeli jego ojciec nie ma braci,
wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je
weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał
Mojżeszowi”.

Jozue wodzem całej społeczności

12
Potem Pan rzekł do Mojżesza: “Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i
popatrz na kraj, który daję Izraelitom.
13
Gdy go zobaczysz, zostaniesz
przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron,
14
za to,
żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się
zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość przez [danie im]
wody”. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin.

15
Rzekł więc Mojżesz do Pana:
16
“O Panie, od którego zależy życie
wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża,
17
który by na
jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by
społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza”.
18
Pan odpowiedział
Mojżeszowi: “Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka Duch,
i włóż na niego swoje ręce.
19
Następnie przywiedź go przed kapłana Eleazara
i przed całą społeczność i ustanów go w ich obecności wodzem.
20
Przenieś na
niego część twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu
posłuszna.
21
Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten
będzie za niego pytał Pana przez losy urim. Tylko na jego rozkaz winni
wyruszać i na jego rozkaz wracać, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i cała
społeczność”.
22
Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan. Wezwał Jozuego
i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem.
23

Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem – stosownie do woli
Pana oznajmionej przez Mojżesza.

Zostaw wpis