Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 34)

Granice Kanaanu

1
Mówił dalej Pan do Mojżesza:
2
“Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy
przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako
dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.
3
Południowa jej
strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza
południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.
4
Następnie
skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na
południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie
do Asmon.
5
Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się
przy morzu.
6
Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze – to jest dla
was granica zachodnia.
7
Wasza granica północna pobiegnie następująco:
przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.
8
Od góry Hor
prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.
9

Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan – to będzie
wasza północna granica.
10
Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od
Chasar-Enan do Szefam.
11
Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na
wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.

12
Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym.
To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło”.

13
Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: “To jest kraj, który macie
podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.
14

Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin,
podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już
swoje dziedzictwo.
15
Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z
tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie”.

Przewodniczący podziału

16
Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
17
“Oto imiona ludzi, którzy wam
podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.
18
Weźmiecie dalej z
każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.
19
A oto imiona
tych ludzi: Dla pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego.
20
Dla pokolenia
Symeona – Samuel, syn Ammihuda.
21
Dla pokolenia Beniamina – Elidad, syn
Kislona.
22
Dla pokolenia Dana – książę Bukki, syn Jogliego.
23
Dla potomków
Józefa: dla pokolenia Manassesa – - książę Channiel, syn Efoda;
24
dla
pokolenia Efraima – książę Kemuel, syn Sziftana.
25
Dla pokolenia Zabulona -
książę Elisafan, syn Parnaka.
26
Dla pokolenia Issachara – książę Paltiel,
syn Azzana.
27
Dla pokolenia Asera – książę Achiud, syn Szelomiego.
28
Dla
pokolenia Neftalego – książę Pedahel, syn Ammihuda”.
29
Oto są ci, których
Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy
Izraelitów.

Zostaw wpis