Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 1)

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA

Smutne wieści o Jerozolimie

1
Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Oto gdy w miesiącu Kislew roku
dwudziestego byłem w twierdzy Suza,
2
przyszedł z Judy Chanani, jeden z
braci moich, wraz z innymi. I spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy
uniknęli uprowadzenia, i o Jerozolimie.
3
I powiedzieli mi: “Ci pozostali,
którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej
biedzie i pohańbieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem
spalone”.

4
I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi
dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios.
5
I powiedziałem:
“Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i
otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania.
6

Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś
wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do
Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw
Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili; również ja i mój ród
zgrzeszyliśmy.
7
Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie: nie zachowaliśmy
przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi.
8

Wspomnijże na zapowiedź, którąś ogłosił słudze twemu Mojżeszowi: “Jeśli wy
się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narody.
9
Lecz jeśli się
do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania, i będziecie je
wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios,
stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam
uczynić przybytek dla mego Imienia”.
10
Albowiem oni są sługami Twoimi i
ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką.
11
Ach,
Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na
modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię! Poszczęśćże teraz słudze
Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka”. Byłem bowiem podczaszym
królewskim.

Zostaw wpis