Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 11)

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA

Zaludnienie Jerozolimy

1
Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem
wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście
Jeruzalem, a owych dziewięciu – w innych miastach.
2
A lud błogosławił
wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie.

3
Oto naczelnicy tego okręgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie
- i w miastach judzkich. Izrael, kapłani, lewici, niewolnicy świątyni i
synowie niewolników Salomona osiedlili się w miastach swoich: każdy w swojej
posiadłości.
4
W Jerozolimie zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina.
Spośród synów Judy: Atajasz – syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza,
syna Szefatiasza, syna Mahalalela, spośród synów Peresa,
5
oraz Maasejasz -
syn Barucha, syna Kol-Chozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna
Jojariba, syna Zachariasza, Szelanity.
6
Wszystkich synów Peresa osiadłych
w Jerozolimie było czterystu sześćdziesięciu ośmiu mężów zdolnych do boju.

7
A oto synowie Beniamina: Sallu – syn Meszullama, syna Joeda, syna
Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Izajasza,
8
i
bracia jego, dzielni wojownicy – dziewięćset dwudziestu ośmiu.
9
A Joel,
syn Zikriego, był zwierzchnikiem nad nimi, i Juda, syn Hassenui, stał jako
drugi nad miastem.

10
A spośród kapłanów: Jedajasz – syn Jojakima, syna
11
Serajasza,
syna Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba,
księcia domu Bożego,
12
i bracia jego pełniący służbę w świątyni: osiemset
dwadzieścia dwie osoby; następnie Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza,
syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza,
13
i bracia
jego, głowy rodzin: dwieście czterdzieści dwie osoby; dalej Amasaj – syn
Azarela, syna Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera,
14
i bracia jego,
dzielni wojownicy: sto dwadzieścia osiem osób; a zwierzchnikiem nad nimi był
Zabdiel, syn Haggadola.

15
A spośród lewitów: Szemajasz – syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna
Chaszabiasza, syna Bunniego.
16
Nad służbą zewnętrzną domu Bożego stał
spośród przełożonych nad lewitami Szabbetaj i Jozabad.
17
Dalej był
Mattaniasz – syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, który na
modlitwie intonował pieśń dziękczynną, a Bakbukiasz zajmował drugie miejsce
między swymi braćmi, następnie Abda, syn Szammuy, syna Galala, syna
Jedutuna.
18
Wszystkich lewitów było w Mieście Świętym dwustu
osiemdziesięciu czterech.

19
Odźwierni: Akkub, Talmon i bracia ich, którzy stróżowali w bramach:
sto siedemdziesiąt dwie osoby.
20
Pozostała część Izraela, kapłanów, lewitów
mieszkała we wszystkich miastach judzkich, każdy w swojej posiadłości.
21
A
niewolnicy świątyni mieszkali na Ofelu; Sicha i Giszpa stali na ich czele.

22
Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi – syn Baniego, syna
Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki; należał on do synów Asafa, którzy
śpiewali podczas służby w domu Bożym;
23
istniało bowiem co do nich
rozporządzenie królewskie z ustaleniem porządku: kto ma śpiewać w kolejnych
dniach.
24
A Petachiasz – syn Meszezabela, jednego z synów Zeracha, syna
Judy – był u boku króla dla [załatwiania] wszelkiej sprawy dotyczącej tego
ludu.

Zaludnienie innych miast

25
A co do gospodarstw z przynależnymi polami – to niektórzy z synów
Judy mieszkali w Kiriat-Haarba i przynależnych wioskach, w Dibon i
przynależnych wioskach, w Jekkabseel i przynależnych gospodarstwach,
26
w
Jeszua, Moladzie, Bet-Pelet,
27
w Chasar-Szual, Beer-Szebie i w
przynależnych wioskach,
28
w Siklag, Mekona i w przynależnych wioskach,
29
w
En-Rimmon, Sora, Jarmut,
30
Zanoach, Adullam z przynależnymi gospodarstwami,
w Lakisz z przynależnymi polami, w Azece z przynależnymi wioskami; osiedlili
się więc od Beer-Szeby do Ge-Hinnom.

31
A niektórzy z synów Beniamina mieszkali w Geba, Mikmas, Ajja i Betel
wraz z przynależnymi wioskami,
32
Anatot, Nob, Anania,
33
Chasor, Rama,
Gittaim,
34
Chadid, Seboim, Neballat,
35
Lod, Ono i w Dolinie Cieśli.
36
A
co do lewitów, to niektóre grupy judzkie przeszły do Beniamina.

Zostaw wpis