Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 8)

1
wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną.
I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego,
które Pan nadał Izraelowi.
2
Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł
kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede
wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli
zdolni słuchać.
3
I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się
przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i
tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
4

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu.
Obok niego stanął po prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz
i Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum,
Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam.

5
Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem
wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł.
6
I Ezdrasz
błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich
odpowiedział: “Amen! Amen!” Potem oddali pokłon i padli przed Panem na
kolana, twarzą ku ziemi.
7
A lewici: Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub,
Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan, Pelajasz
objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu:
8
Czytano
więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia,
tak że lud rozumiał czytanie.

9
Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i
lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: “Ten dzień jest
poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” Cały lud
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.
10
I rzekł im Nehemiasz:
“Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie
też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten
dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest
waszą ostoją”.
11
A lewici uspokajali cały lud wołając: “Uspokójcie się!
Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni!”

12
I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki
obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono.

13
Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici
zebrali się u pisarza Ezdrasza, aby zgłębić słowa Prawa.
14
I w Prawie,
które Pan nadał przez Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas
święta w siódmym miesiącu mieszkali w szałasach.
15
Gdy to usłyszeli,
ogłosili we wszystkich miastach swoich i w Jerozolimie: “Idźcie w góry i
przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałęzie
palmowe i gałęzie innych drzew liściastych, aby zgodnie z przepisem uczynić
szałasy”.

16
I wyszedł lud, przynieśli to i uczynili sobie szałasy: niejeden na
dachu swoim, inni na podwórzach swoich, także i na dziedzińcach domu Bożego,
na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej.
17
Tak więc cała
społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy, i oni
mieszkali w szałasach – choć nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego, syna
Nuna, aż do owego dnia; i panowała bardzo wielka radość.
18
I czytano z
księgi Prawa Bożego dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego.
Przez siedem dni obchodzono święto, a dnia ósmego zgodnie z przepisem odbyło
się zgromadzenie uroczyste.

Zostaw wpis