Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 3)

Wojna z Ogiem, królem Baszanu

1
Następnie zwróciliśmy się i poszliśmy w kierunku Baszanu, którego król,
Og, wyszedł nam naprzeciw z całym swym ludem, by wydać nam bitwę w Edrei.
2

Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego
samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem
Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”.
3
I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce
również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt
nie ocalał.
4
W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu
nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w
Baszanie.
5
To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi
bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych.
6
Obłożyliśmy je
klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało
miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci.
7
A wszystkie zwierzęta i łup z miasta
zostawiliśmy dla siebie.

Podział Zajordania

8
Przejęliśmy w owym czasie z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za
Jordanem od potoku Arnon aż do gór Hermonu.
9
- Sydończycy nazywają Hermon
Sirion, Amoryci zaś zwą go Senir. -
10
Wszystkie miasta na równinie, cały
Gilead, cały Baszan – aż do Salka i Edrei, miast w królestwie Oga w
Baszanie,
11
gdyż Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec
żelazny jest w Rabbat synów Ammona: dziewięć łokci długi, cztery łokcie
szeroki, [mierzony] według łokcia zwyczajnego.

12
Posiedliśmy w tym czasie całą tę ziemię, od Aroeru nad potokiem
Arnon. Połowę gór Gileadu z jego miastami oddałem ludziom z pokolenia Rubena
i Gada.
13
Resztę Gileadu i cały Baszan – królestwo Oga, dałem połowie
pokolenia Manassesa: cały obszar Argob i cały ten obszar Baszanu nosił nazwę
ziemia Refaitów.
14
Jair, potomek Manassesa, zdobył cały obszar Argob aż po
granicę Geszurytów i Maakatytów i nazwał go swoim imieniem. I do dziś dnia
zwą tę część Baszanu “Osiedlami Jaira”.
15
Makirowi oddałem Gilead,
16
a
Rubenitom i Gadytom dałem część Gileadu aż do potoku Arnon ze środkiem
potoku jako granicą, potem aż do potoku Jabbok, do granic synów Ammona -
17

w końcu jeszcze Arabę z Jordanem jako granicą, od Kinneret do Morza Araby,
Morza Słonego, do stoków Pisga od wschodu.

Zarządzenia Mojżesza

18
W tym czasie dałem wam taki nakaz: Pan, Bóg wasz, dał wam w
posiadanie tę ziemię: wy wszyscy zdolni do noszenia broni pójdziecie
uzbrojeni na czele waszych braci Izraelitów.
19
Tylko wasze żony, dzieci i
trzody – gdyż macie wielkie stada – zostaną w waszych miastach, które wam
oddałem,
20
aż Pan da odpoczynek [po wędrówce] waszych braci, jak i waszej,
i oni posiądą ziemię daną im przez Pana, Boga waszego, za Jordanem. Wtedy
wróci każdy do swej posiadłości, którą wam przydzieliłem.
21
W tym czasie
poleciłem Jozuemu: Twoje oczy widziały wszystko, co uczynił Pan, Bóg wasz,
dwom królom; tak samo Pan uczyni wszystkim królestwom, do których ty
przejdziesz.
22
Nie bój się ich, bo Pan, Bóg wasz, będzie za was walczył.

23
Wtedy prosiłem Pana:
24
Panie mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze
objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż bóg na niebie lub na ziemi dokonał
takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje?
25
Chciałbym przejść, by
zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, i Liban.
26
Lecz
przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do
mnie: “Dość, nie mów Mi o tym więcej!
27
Wejdź na szczyt Pisga i podnieś
oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo
tego Jordanu nie przejdziesz.
28
Wydaj polecenie Jozuemu, umocnij go i
utwierdź, gdyż on pójdzie na czele tego ludu i on mu da w posiadanie ziemię,
którą to zobaczysz”.
29
Tak pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor.

Zostaw wpis