Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 34)

Śmierć Mojżesza

1
Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw
Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan,
2
całą -
Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze
Zachodnie,
3
Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.

4
Rzekł Pan do niego: “Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go
zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz”.

5
Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa
Pański.
6
I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt
nie zna jego grobu aż po dziś dzień.
7
W chwili śmierci miał Mojżesz sto
dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.

8
Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni.

Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu.
9
Jozue, syn Nuna, pełen był
ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i
czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza.
10
Nie powstał więcej w Izraelu
prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz,
11
ani
[równy] we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi
egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju;
12
ani
równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego
Izraela.

Zostaw wpis