Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 4)

Zachowanie przykazań – mądrością

1
A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać,
abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych
ojców.
2
Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie
odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.
3

Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-Peor, jak każdego
człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród was;
4
a
wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie.
5

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój,
abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie.

6
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością
w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: “Z pewnością
ten wielki naród to lud mądry i rozumny”.
7
Bo któryż naród wielki ma bogów
tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?
8
Któryż naród wielki
ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś
daję?

Unikać bałwochwalstwa!

9
Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych
rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie
dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków.
10
W dniu, w którym
stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie, rzekł Pan do mnie:
“Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez
wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów”.
11
Wtedy
zbliżyliście się i stanęliście pod górą – a góra płonęła ogniem aż do nieba,
okryta mrokiem, ciemnością i chmurą.
12
I przemówił do was Pan, Bóg wasz,
spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście
postaci.
13
Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć
Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych.
14
W tym czasie
rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do
którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie.
15
Pilnie się wystrzegajcie -
skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan
spośród ognia na Horebie -
16
abyście nie postąpili niegodziwie i nie
uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,
17

podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę
jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,
18
podobiznę czegokolwiek, co
pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią.
19
Gdy
podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie
zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie
służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.
20
A
was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu,
abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście.

21
Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie
przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w
posiadanie.
22
Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go
przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię.
23
Strzeżcie się, byście nie
zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie
uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan,
Bóg wasz.
24
Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem
zazdrosnym.

Odstępstwo powodem utraty ziemi

25
Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju,
a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek,
czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go:
26
biorę
dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie
wytraceni z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją
posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostaniecie
wytępieni.
27
Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród
obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli.
28
Będziecie tam służyli
bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą,
nie słyszą, nie jedzą i nie czują.
29
Wtedy będziecie szukali Pana, Boga
waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i
z całej duszy.
30
W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich
dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu.

31
Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i
nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.

Wielkość Bożego wybrania

32
Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia,
w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca
niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy
słyszano od czymś podobnym?
33
Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia,
jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?
34
Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać
sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i
wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to
wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
35

Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma
innego.
36
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na
ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród
ognia.
37
Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i
wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą.
38
Na twoich oczach, ze
względu na ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie,
by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.

Zakończenie

39
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie
wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
40
Strzeż Jego praw i nakazów, które
ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie;
byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.

Miasta ucieczki

41
Wtedy wyznaczył Mojżesz trzy miasta za Jordanem na wschodzie,
42
by
tam mógł uciec zabójca, który by nieumyślnie zabił bliźniego, nie mając
przedtem do niego nienawiści. Chroniąc się do jednego z tych miast, będzie
mógł ocalić życie.
43
Beser na pustyni, na płaskowyżu – dla Rubenitów; Ramot
w Gileadzie – dla Gadytów, i Golan w Baszanie – dla Manassytów.

Druga mowa Mojżesza

44
Takie prawo dał Mojżesz Izraelitom.
45
Takie świadectwa, nakazy i
postanowienia ogłosił Mojżesz Izraelitom po wyjściu z Egiptu,
46
za Jordanem
w dolinie, naprzeciw Bet-Peor, w kraju Sichona, króla Amorytów, który
mieszkał w Cheszbonie. Pokonał go Mojżesz i Izraelici po wyjściu z Egiptu
47

i zawładnęli jego krajem, jak i [krajem] Oga, króla Baszanu; dwu królów
amoryckich za Jordanem na wschodzie
48
od Aroeru na brzegu potoku Arnon, aż
do góry Sirion, to jest Hermonu,
49
i całą Arabę za Jordanem na wschodzie,
aż do Morza Araby u stóp Pisga.

Zostaw wpis