Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 33)

PSALM 33(32)

Bóg władcą świata

1
Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.

2
Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3
Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4
Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne.

5
On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6
Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

7
On gromadzi wody morskie jak w worze:
oceany umieszcza w zbiornikach.

8
Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9
Bo On przemówił, a wszystko powstało;
On rozkazał, a zaczęło istnieć.

10
Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.

11
Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca – poprzez pokolenia.

Zostaw wpis