Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 10)

DZIEJE POTOMKÓW NOEGO

Pochodzenie ludzkości popotopowej

1
Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się
im następujący synowie:

2
Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
3

Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
4
Synowie Jawana: Elisza i
Tarszisz, Kittim i Dodanim.
5
Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp,
podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według
narodów.

6
Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
7
Synowie Kusza: Seba,
Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

8
Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
9
Był
on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie:
“Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy”.
10
On to pierwszy
panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
11
Wyszedłszy
z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach
12
i Resan,
wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.

13
Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,
14

Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.

15
Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
16
A ponadto:
Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,
17
Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
18

Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły
się.
19
Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy,
a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy.
20
Są to
potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.
21
Również
Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili
się [synowie].
22
Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.

23
Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

24
Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.

25
Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego
czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata – Joktan.

26
Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
27

Hadorama, Uzala, Dikli,
28
Obala, Abimaela, Saby,
29
Ofira, Chawili i
Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.
30
Obszar, na którym mieszkali,
rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
31
Oto
synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.

32
Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od
nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

Zostaw wpis