Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 14)

Wyprawa wojenna królów mezopotamskich

1
Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru,
Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim,
2
wszczęli wojnę z królem
Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem
Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru.
3
Ci ostatni
królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze
Słone.

4
Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku
trzynastym zbuntowali się.
5
Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer
wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w
Ham, Emitów na równinie Kiriataim
6
i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż
do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran.
7
Potem, zawróciwszy,
dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a
także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar.

8
Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru,
wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddim do walki
9
z Kedorlaomerem,
królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem,
królem Ellasaru – czterej królowie przeciwko pięciu.
10
A w dolinie Siddim
było wiele dołów, [z których wydobywano] smołę. Królowie Sodomy i Gomory,
rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w
góry.
11
Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz
wszystkie ich zapasy żywności, odeszli.
12
Uprowadzili również Lota,
bratanka Abrama, wraz z dobytkiem – był on bowiem mieszkańcem Sodomy.

13
Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi
Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty, imieniem
Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama.
14
Abram, usłyszawszy,
że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu
najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż
do Dan.
15
Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na
nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży
na zachód od Damaszku.
16
W ten sposób odzyskał całe mienie. a także
sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami.

17
Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i
królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli
Królewskiej, król Sodomy.
18
Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i
wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego,
19
błogosławił Abrama,
mówiąc:

“Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba
i ziemi!

20
Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,
który w twe ręce wydał twoich wrogów!”
Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
21
Król Sodomy rzekł do Abrama:
“Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie!”
22
Ale Abram odpowiedział
królowi Sodomy: “Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i
ziemi,
23
że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z
tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił: “To ja wzbogaciłem
Abrama”.
24
Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi,
i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli – dla
Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymają część, która im przypada”.

Zostaw wpis