Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 17)

Przymierze Boga z Abramem – Obrzezanie

1
A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł
do niego: “Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny,
2
chcę
bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie
liczne potomstwo”.
3
Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
4
“Oto
moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów.
5
Nie będziesz
więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię
ciebie ojcem mnóstwa narodów.
6
Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny,
tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
7

Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem,
będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był
Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.
8
I oddaję tobie i twym przyszłym
potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na
wieki, i będę ich Bogiem”.

9
Potem Bóg rzekł do Abrahama: “Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez
wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną.
10
Przymierze, które
będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem,
polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani;
11
będziecie
obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną.
12
Z pokolenia
w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma
być obrzezane – sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze – każdy
obcy, który nie jest potomkiem twoim -
13
ma być obrzezany; obrzezany ma być
sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje,
przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze.
14
Nieobrzezany, czyli
mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj
będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną”.

15
I mówił Bóg do Abrahama: “Żony twej nie będziesz nazywał imieniem
Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
16
Błogosławiąc jej, dam ci i z niej
syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i
królowie będą jej potomkami”.
17
Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się;
pomyślał sobie bowiem: “Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn?
Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?”
18
Rzekł zatem do
Boga: “Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!”
19
A Bóg mu na to:
“Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim
też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim
przyjdzie.
20
Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był
płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu
książąt, narodem wielkim go uczynię.
21
Moje zaś przymierze zawrę z
Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze”.

22
Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.

23
Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w
jego domu lub tych, których nabył za pieniądze – wszystkich swych domowników
płci męskiej – jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak
mu to nakazał Bóg.

24
Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego
napletka,
25
a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego
napletka.

26
Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael,

27
a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy – słudzy urodzeni
w jego domu albo obcy, nabyci za pieniądze.

Zostaw wpis