Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 25)

Potomkowie Abrahama i Ketury. Śmierć Abrahama

1
Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura.
2
Ona to urodziła
mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.

3
Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim,
Letuszim i Leummim.

4
Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. – Ci wszyscy byli
potomkami Ketury.

5
Abraham całą swą majętność oddał Izaakowi,
6
synów zaś, których miał z
żon drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od
Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód.

7
A gdy Abraham dożył lat stu siedemdziesięciu pięciu,
8
zbliżył się
kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia, i
połączył się ze swoimi przodkami.
9
Izaak i Izmael, synowie Abrahama,
pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, w
pobliżu Mamre.
10
Na tym polu, które nabył Abraham od Chetytów, został on
pochowany obok swej żony, Sary.

11
Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak
zamieszkał w pobliżu studni Lachaj-Roj.

Potomkowie Izmaela

12
Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła
Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary.

13
Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków:
Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam,
14
Miszma, Duma,
Massa.
15
Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.

16
Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których
oni przebywali lub się osiedlili – dwunastu naczelników ich szczepów.

17
A Izmael, mając sto trzydzieści siedem lat, doszedł do kresu swego
życia; umarł i połączył się ze swoimi przodkami.

18
[Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego
naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu
ze strony spokrewnionych z nimi szczepów.

DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA

Narodziny Ezawa i Jakuba

19
Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka.
20
Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął
sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę
Labana Aramejczyka.

21
Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan
wysłuchał go, i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna.
22
A gdy walczyły
z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała: “Jeśli tak bywa, to czemu mnie się to
przytrafia?” Poszła więc zapytać o to Pana,
23
a Pan jej powiedział:

“Dwa narody są w twym łonie,
dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności;
jeden będzie silniejszy od drugiego,
starszy będzie sługą młodszego”.

24
Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były
bliźnięta.
25
I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem,
jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw.
26
Zaraz potem ukazał się brat jego,
trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub. – Izaak miał lat
sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili.

27
A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w
polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie.
28
Izaak
miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej
zwierzyny; Rebeka natomiast kochała Jakuba.

Ezaw sprzedaje Jakubowi swe pierworodztwo

29
Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw
bardzo znużony
30
i rzekł do Jakuba: “Daj mi choć trochę tej czerwonej
potrawy, jestem bowiem znużony”. Dlatego nazwano go Edom.
31
Jakub
odpowiedział: “Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworodztwa!”
32
Rzekł
Ezaw: “Skoro niemal umieram [z głodu], cóż mi po pierworodztwie?”
33
Na to
Jakub: “Zaraz mi przysięgnij!” Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe
pierworodztwo Jakubowi.
34
Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną
soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw
zlekceważył przywilej pierworodztwa.

Zostaw wpis