Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 26)

Izaak w Gerarze. Przymierze z Abimelekiem

1
Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów
Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru.
2

Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: “Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w
tym kraju, który ci wskażę.
3
Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę
ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i
dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi,
4
że rozmnożę
potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te
ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie
jest udziałem] twego potomstwa,
5
dlatego że Abraham był mi posłuszny -
przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń”.

6
Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze.
7
A kiedy okoliczni mieszkańcy
pytali go o jego żonę, odpowiedział: “Jest ona moją siostrą”. Bał się bowiem
mówić: “To moja żona”, gdyż myślał sobie: “Jeszcze gotowi mnie zabić z
powodu Rebeki”. – Była ona bowiem bardzo piękna.

8
Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król
filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się
czule do Rebeki jako do żony.
9
Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł:
“Przecież to jest twoja żona; dlaczego mówiłeś: Jest ona moją siostrą?”
Odpowiedział mu Izaak: “Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia”.
10

A na to Abimelek: “Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby
któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas
winę!”
11
Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie:
“Ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony”.

12
Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym
roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił.
13
i tak stawał się on
coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majętności.
14
Miał liczne
stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości
15
zasypali
ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś
wykopali.
16
Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: “Odejdź od nas, bo jesteś
zamożniejszy od nas!”
17
Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty
w dolinie Geraru, tam osiadł.
18
I zaczął oczyszczać studnie, które były
niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci
Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego
ojciec.
19
A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na
bijące źródło,
20
pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i
mówili: “To dla nas ta woda!” – Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się
z nim o nią.
21
Potem wykopali inną studnię, i znów powstał o nią spór;
toteż dał jej nazwę Sitna.
22
Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i
wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał
jej nazwę Rechobot, mówiąc: “Teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy
się rozmnażali w tym kraju”.
23
Potem wyruszył Izaak do Beer-Szeby.
24
I
zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł:

“Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama.
Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą.
I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo
przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył”.

25 Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój
namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię.

26
Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół
Abimeleka, oraz dowódca wojska, Pikol.
27
Izaak rzekł do nich: “Czemu
przybywacie do mnie, przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od
was oddalić?”
28
Oni zaś odpowiedzieli: “Widząc, jak Pan jest z tobą,
postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a nami umowa.
Chcemy z tobą zawrzeć przymierze,
29
że nie uczynisz nam nic złego, jak i my
nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci
spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi!”
30
Izaak wyprawił
im ucztę, oni zaś jedli i pili.
31
Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem
przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie.

32
A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą
wykopali, mówiąc: “Znaleźliśmy wodę”,
33
nazwał on tę studnię Szibea. -
Stąd miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę Beer-Szeba.

34
Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty
Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona.
35
Były one powodem zgryzoty
Izaaka i Rebeki.

Zostaw wpis