Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 36)

Potomkowie Ezawa – Edomici

1
Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.
2
Ezaw wziął sobie żony spośród
mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity
imieniem Ana, wnuczkę Sibeona,
3
i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota.
4

Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat – Reuela,
5
a Oholibama urodziła
Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w
kraju Kanaan.
6
Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź
swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie
nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba,
7

gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym
przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie.

8
Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. – Ezaw to Edom.

9
Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir.

10
Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn
Basmat, żony Ezawa.
11
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i
Kenaz.
12
A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła
mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

13
Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to
potomkowie Basmat, żony Ezawa.

14
A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki
Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

15
Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna
Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,
16
Korach, Gatam i
Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie
Ady.

17
Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach,
Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie
Basmat, żony Ezawa.

18
Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam
i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a
córki Any. -
19
Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli
Edomitów.

20
Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan,
Szobal, Sibeon, Ana,
21
Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów,
Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.

22
Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana – Timna.
23
Oto
synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
24
Synowie Sibeona:
Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły
Sibeona, swego ojca.
25
A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
26

Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.
27
Synowie Esera: Bilhan,
Zaawan i Akan.
28
Synowie Diszana: Us i Aran.

29
Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
30

Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju
Seir.

31
Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli
króla.
32
W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta – Dinhaba.

33
A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.
34
Gdy
zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów.
35
Gdy umarł
Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom
na równinie Moabu; nazwa jego miasta – Awit.
36
Po śmierci Hadada, po nim
królem był Samla z Masreki.
37
A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z
Rechobot nad rzeką.
38
Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn
Akbora.
39
A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego
miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

40
Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i
miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet,
41
Oholibama,
Ela, Pinon,
42
Kenaz, Teman, Mibsar,
43
Magdiel i Iram.

Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych.
Ezaw – praojciec Edomitów.

Zostaw wpis