Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 5)

WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA

Setyci

1
Oto rodowód potomków Adama.
Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
2
stworzył
mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę “ludzie”, wtedy gdy
ich stworzył.

3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do
niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
4
A po urodzeniu się Seta żył
Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5
Ogólna liczba lat, które Adam
przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.

6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
7
A po urodzeniu
się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
8
I umarł Set,
przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.

9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
10
I
żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz
córki.
11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.

12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
13
A po
urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał
synów i córki.

14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.

15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.

16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i
córki.
17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat,
umarł.

18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.

19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.

20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.

21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn
Metuszelach.
22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z
Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
23
Ogólna liczba lat życia Henocha:
trzysta sześćdziesiąt pięć.
24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a
następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

25
Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn
Lamek.
26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa
lata i miał synów i córki.
27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset
sześćdziesiąt dziewięć lat.

28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.
29
A
dając mu imię Noe, powiedział: “Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej
pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął”.
30
Lamek po
urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i
córki.
31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.

32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.

Zostaw wpis