Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 7)

1
A potem Pan rzekł do Noego: “Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo
przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
2

Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze
zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę;
3
również i z
ptactwa – po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich
potomstwo dla całej ziemi.
4
Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz,
który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć
wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem”.

5
I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił.

Potop

6
Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.

7
Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby
schronić się przed wodami potopu.
8
Ze zwierząt czystych i nieczystych, z
ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi,
9
po dwie sztuki, samiec i
samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.

10
A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.
11
W roku
sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia
miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej
Otchłani i otworzyły się upusty nieba;
12
przez czterdzieści dni i przez
czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię.
13
I właśnie owego dnia Noe oraz
jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do
arki,
14
a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt
pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa <i istot ze skrzydłami>.
15

Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego
do arki.
16
Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak
Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi].

17
A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły
arkę ponad ziemię.
18
Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej
podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód.
19
Wody
bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie
góry wysokie, które były pod niebem.
20
Wody się więc podniosły na
piętnaście łokci ponad góry i zakryły je.
21
Wszystkie istoty poruszające
się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw,
których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi.

22
Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia,
wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
23
I tak Bóg wygubił doszczętnie
wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających
i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi.
Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce.
24
A wody stale się podnosiły
na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni.

Zostaw wpis