Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rut (Rt 4)

Booz zaślubia Rut

1
Booz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przechodził
krewny, o którym mówił Booz. Zawołał Booz: “Podejdź, człowieku, usiądź
tutaj!” Tamten podszedł i usiadł.
2
Wtedy Booz wziął dziesięciu mężów ze
starszyzny miasta, powiedział do nich: “Usiądźcie tu!” I usiedli.
3

Przemówił do tamtego krewnego: “Pole, które należało do naszego krewnego,
Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu.
4
Uważałem, że
należy cię o tym zawiadomić i powiedzieć ci wobec tych, którzy tutaj siedzą,
i wobec starszyzny mojego narodu: jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny,
kupuj, a jeśli nie chcesz, daj mi znać, abym wiedział, gdyż nie ma nikogo
przed tobą, kto by je mógł wykupić jako krewny, ja bowiem idę po tobie”.
Odpowiedział ów krewny: “Ja wykupię”.
5
“W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk
Noemi – dodał Booz – weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby
utrwalić jego imię na jego dziedzictwie”.
6
Krewny ów odpowiedział: “Nie
mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku.
Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić”.
7
A taki był
dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany: aby zatwierdzić
całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki
był sposób zaświadczania w Izraelu.
8
Powiedział ów krewny do Booza: “Nabądź
dla siebie moje prawo wykupu”, i zdjął swój sandał.
9
Wtedy powiedział Booz
do starszyzny i do całego ludu: “Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi
to wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i
Machlona.
10
A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona,
aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię
zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj
jesteście dla mnie świadkami tej sprawy”.
11
Cały lud zebrany w bramie
zawołał: “Jesteśmy świadkami!” a starsi dodali: “Niech Pan uczyni kobietę,
która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie
niewiasty zbudowały dom Izraela.

Stań się możnym w Efrata,
zdobądź sobie imię w Betlejem!

12
Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Pan z tej młodej
kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie”.
13
Booz zaślubił
więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że
poczęła i urodziła syna.
14
Kobiety mówiły do Noemi: “Niech będzie
błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego
z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu.
15
On będzie dla
ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla
ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż
siedmiu synów”.
16
Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też
je wychowywała.
17
Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: “Narodził się syn dla
Noemi”, nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.

Genealogia Dawida

18
A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona.
19
Chesron był
ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba.
20
Amminadab był ojcem Nachszona,
Nachszon był ojcem Szalmona.
21
Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem
Obeda.
22
Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.

Zostaw wpis