Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 18)

Danici w poszukiwaniu ziemi

1
W tym czasie nie było króla w Izraelu, toteż pokolenie Dana szukało sobie
podówczas ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu
wydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich.
2
Wyprawili więc synowie Dana z
granic swoich z pokolenia swego pięciu mężów, mężów walecznych z Sorea i
Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich: “Idźcież, a
przebadajcie ziemię!” Przyszli więc na górę Efraima, aż do domu Miki, i tam
przenocowali.
3
Gdy byli blisko domu Miki, poznali głos młodego lewity i
zboczywszy tam z drogi, zapytali go: “Któż cię tu sprowadził? Co ty tu
robisz? Co tu jest dla ciebie?”
4
Odpowiedział im: “Tak a tak postanowił
Mika co do mojej osoby, najął mnie, abym służył u niego jako kapłan”.
5

“Zapytaj wobec tego Boga o radę – odpowiedzieli mu – abyśmy poznali, czy
podróż, którą podjęliśmy, poszczęści się nam”. -
6
“Idźcie w pokoju -
odpowiedział im kapłan – gdyż podróż, którą podjęliście, jest pod opieką
Pana”.
7
Odeszło więc owych pięciu mężów i przybyli do Lajisz, gdzie ujrzeli
lud tam osiadły, mieszkający bezpiecznie na sposób Sydończyków, spokojny i
ufny, gdyż nie było nikogo, kto by napadał na ich ziemię ani się pokusił o
ich królestwo. W dodatku Sydończycy byli daleko i nie utrzymywali żadnych
stosunków z Aramem.
8
Wrócili więc do swoich braci, do Sorea i Esztaol, a
ci zapytali ich: “Cóż nam przynosicie?”
9
“Wstańcie, a wyruszymy przeciwko
nim – rzekli – widzieliśmy bowiem ziemię, która jest bardzo dobra. Czemu
siedzicie tu nie dbając o nic? Nie wahajcie się wyruszyć, aby zdobyć tę
ziemię.
10
Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię
przestronną. Pan dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co
tylko można mieć na ziemi”.

Wędrówka Danitów

11
Wyruszyło więc stamtąd, z pokolenia Dana, z Sorea i Esztaol,
sześciuset mężów uzbrojonych do boju.
12
Będąc w drodze rozbili swój obóz
przy judzkim Kiriat-Jearim. Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to
nazywa się Obozem Dana. Znajduje się ono na zachód od Kiriat-Jearim.
13

Stamtąd ruszyli na górę Efraima i przyszli do domu Miki.
14
Pięciu zaś owych
mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Lajisz, odezwało się do swych braci
mówiąc: “Wiecie, że w [jednym] z tych domów znajduje się efod i terafim oraz
posążek rzeźbiony i ulany z metalu? Wiecie więc, co macie czynić”.
15

Schodząc wstąpili do domu młodego lewity, do domu Miki i pozdrowili go.
16

Podczas gdy sześciuset uzbrojonych do boju stało u progu – byli oni spośród
Danitów -
17
pięciu owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj, weszło do
wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany
z metalu. A kapłan stał na progu u drzwi razem z owymi sześciuset mężami
uzbrojonymi do boju.
18
Ci więc, wszedłszy do wnętrza domu Miki, wzięli
posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany z metalu, na co
rzekł do nich kapłan: “Cóż wy robicie?”
19
Odpowiedzieli mu: “Milcz!
Przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż
nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego aniżeli w
domu jednego człowieka?”
20
Uradowało się na te słowa serce kapłana.
Wziąwszy więc efod, terafim, rzeźbiony posążek <i posążek ulany z
metalu>,
przyłączył się do oddziału.

21
Potem poszli swoją drogą, dzieci zaś i bydło oraz co
najkosztowniejsze umieścili na czele [wyprawy].

22
Tymczasem, kiedy już byli daleko od domu Miki, mieszkańcy okolic
sąsiadujących z domem Miki zgromadzili się i poczęli ścigać Danitów.
23

Wołali za Danitami. Ci obróciwszy się rzekli do Miki: “Co ci jest, że tak
krzyczysz?”
24
“Zabraliście mi mego bożka, którego sobie sprawiłem -
odpowiedział im – oraz kapłana. Odeszliście, a cóż mi pozostanie? Jak
jeszcze możecie mówić: Co ci jest?”
25
Odpowiedzieli mu Danici: “Niechże nie
słyszymy głosu twego za sobą, bo rozgniewani mężowie mogą się na was rzucić.
Narażasz swoje własne życie i życie swego domu”.

26
Danici poszli swoją drogą, a Mika widząc, że byli od niego silniejsi,
odstąpił i wrócił do swego domu.

Zdobycie Lajisz. Założenie Dan i przybytku

27
Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika, oraz kapłana, którego
namówili, przybyli do Lajisz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli
ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem.
28
Nie było nikogo, kto by ich
ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z
Aramem. Miasto to leżało w dolinie, w Bet-Rechob. Danici zaś odbudowali je
na nowo i mieszkali w nim.
29
Miasto to nazwali Dan, według imienia Dana,
praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało
się Lajisz.

30
Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma,
syna Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż
do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy.

31
Posążek ów rzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili dla siebie
po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Szilo.

Zostaw wpis