Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 2)

Anioł Pana zapowiada Izraelitom nieszczęście

1
Anioł Pana zstąpi z Gilgal do Bokim i rzekł: “Wywiodłem was z Egiptu i
zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom.
Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki.
2
Jednakże wy nie
wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze.
Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście?
3

Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą
i aby bogowie ich byli dla was sidłem”.
4
Kiedy Anioł Pana wyrzekł te słowa
do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem.
5

Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę dla Pana.

Śmierć Jozuego

6
Wówczas Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej
dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie.
7
Służył lud Panu po wszystkie
dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci
Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela.

8
Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat stu dziesięciu.
9
Pochowano
go w posiadłości Timnat-Cheres, którą otrzymał w dziedzictwo, przy górze
Efraima, na północ od góry Gaasz.
10
A gdy całe to pokolenie połączyło się
ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też
tego, co uczynił dla Izraela.

Niewierność pokoleń następnych

11
Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom.

12
Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi
egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich.
Oddawali im pokłon i drażnili Pana.
13
Opuścili Pana i służyli Baalowi i
Asztartom.
14
Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał
ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół,
którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć.
15
We wszystkich ich
poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan
przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk
ogromny.

Sędziowie

16
Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich
uciskali.
17
Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z
innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której
kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie
postępowali.
18
Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i
wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się,
gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców.
19
Lecz po
śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie.
Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się
swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Przyczyny współistnienia z ludami obcymi

20
Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzekł: “Ponieważ lud
ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie
usłuchał głosu mego,
21
także i Ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z
narodów – które pozostawił Jozue, gdy umierał -
22
żeby poddać Izraelitów
próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich
przodkowie”.
23
Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko ani
nie wydając ich w ręce Jozuego.

Zostaw wpis