Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 1)

Prolog

1
Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna
Gabaela z rodu Asjela, z pokolenia Neftalego,
2
którego uprowadził do
niewoli Salmanassar, król asyryjski, z Tisbe, [z miasta] leżącego na prawo
od Kadesz-Neftali, w Górnej Galilei, poniżej Chasor poza drogą na zachód z
lewej strony Fogor.

Tobiasz zawsze wierny Bogu

3
Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez
wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim
rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii do Niniwy.
4
Kiedy byłem
jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela – byłem wtedy jeszcze młodzieńcem
- całe pokolenie Neftalego, mego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mego
praojca, i od miasta Jerozolimy, które wybrane było ze wszystkich pokoleń
Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleń izraelskich do składania ofiar.
Tam była poświęcona świątynia, w której mieszka Bóg, i zbudowana dla
wszystkich pokoleń na wieki.
5
Wszyscy moi bracia i dom Neftalego, mego
przodka, składali ofiary cielcowi, którego uczynił Jeroboam, król izraelski,
w Dan i na wszystkich górach Galilei.
6
Ale ja pielgrzymowałem często
zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie
wiekuistym dla całego Izraela. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami
owoców i zwierząt, z dziesięciną bydła i z pierwszą wełną owiec.
7
Dawałem
to kapłanom, synom Aarona, na ołtarz. Synom zaś Lewiego, pełniącym swą
służbę w Jerozolimie, dawałem dziesięciny ze zboża, wina, oliwy, jak również
z drzewa granatu, z figowego i z innych drzew owocowych. Tę drugą
dziesięcinę płaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem tam i składałem
ją co roku w Jerozolimie.
8
Trzecią [dziesięcinę] dawałem sierotom, wdowom
i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem
co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w Prawie Mojżeszowym
przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, mojego ojca,
ponieważ ojciec mój umarł pozostawiając mnie sierotą.
9
A gdy stałem się
mężem, wziąłem za żonę Annę, pochodzącą z naszego rodu. Ona urodziła mi
syna, któremu nadałem imię Tobiasz.
10
Po uprowadzeniu do Asyrii, dokąd mnie
zabrano, przybyłem do Niniwy. Wszyscy moi bracia i współrodacy jedli tam
potrawy pogan.
11
Co do mnie strzegłem się, aby nie jeść niczego z
pogańskich potraw.
12
I wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy.
13
Najwyższy
dał mi łaskę i względy u Salmanassara i dokonywałem wszelkich potrzebnych mu
zakupów.
14
Podróżowałem do Medii, gdzie dokonywałem zakupów aż do jego
śmierci. Przy tej sposobności złożyłem u Gabaela, brata Gabriego, w kraju
Medów sakwę z dziesięcioma talentami srebra.
15
A gdy Salmanassar umarł, a
królem został jego syn Sennacheryb, wtedy drogi Medii stały się
niebezpieczne, tak że już nie mogłem podróżować do Medii.
16
W dniach
[panowania] Salmanassara dawałem często jałmużnę braciom z mojego narodu.
17

Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś
z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je.
18
I grzebałem
także, jeśli kiedy zabił kogoś Sennacheryb, gdy po swej ucieczce powrócił z
Judei w dzień sądu, który wykonał na nim Król Nieba za jego bluźnierstwa. W
swoim gniewie pomordował on wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie
zabierałem ich ciała i grzebałem je. Sennacheryb zaś szukał ich, ale ich nie
znalazł.
19
A jeden z mieszkańców Niniwy poszedł i doniósł królowi, że to ja
jestem tym, który grzebie potajemnie. Wtedy musiałem się ukrywać, a kiedy
dowiedziałem się, że król mnie szuka, aby mnie zabić, bałem się i uciekłem.

20
Wtedy cały mój majątek zagrabiono i nie zostało mi nic, co by nie poszło
do skarbu królewskiego, oprócz mojej żony Anny i mojego syna Tobiasza.
21
A
po upływie niecałych czterdziestu dni zabili króla dwaj jego synowie i
uciekli w góry Ararat. Po nim został królem jego syn Asarhaddon. Ten
ustanowił Achikara, syna mego brata Anaela, zwierzchnikiem nad podatkami w
swoim królestwie. Także nad całym krajem otrzymał on władzę.
22
Wtedy
Achikar wstawił się za mną i powróciłem do Niniwy. Achikar był za
Sennacheryba, króla asyryjskiego, wielkim podczaszym, stróżem pieczęci,
zarządcą i głównym rachmistrzem. Asarhaddon podniósł go w jego godnościach
jeszcze wyżej. Był on z mojego rodu, był moim siostrzeńcem.

Zostaw wpis