Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 13)

1
Pan tak powiedział do Mojżesza:
2
“Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U
synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego – zarówno
człowiek, jak i zwierzę”.

3
Mojżesz powiedział do ludu: “Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z
Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd: [w tym to
dniu] nie wolno jeść chleba kwaszonego.
4
Dziś wychodzicie w miesiącu Abib.

5
Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty,
Chiwwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą
w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu.
6

Przez siedem dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu siódmym będzie
dla ciebie święto ku czci Pana.
7
[Tylko] niekwaszony chleb można jeść w
czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego
ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach.
8
W
tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: Dzieje się tak ze względu na to,
co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu.
9
Będzie to dla ciebie
znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w
ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu.
10
I będziesz
zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok,
11
gdy Pan
wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim,
i da go tobie.
12
I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki
pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy
do Pana.
13
Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie
chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych
wykupisz.
14
Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? – odpowiesz
mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli.
15
Gdy faraon
wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi
egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla
Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna.
16

Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami
[przypominając], że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu”.

Cudowne przejście przez morze

17
Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi
filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: “Żeby lud na
widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu”.
18
Bóg więc
prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli
uzbrojeni z ziemi egipskiej.
19
Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa,
gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: “Wspomoże was niezawodnie
Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą”.
20
Wyruszyli z Sukkot i
rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni.
21
A Pan szedł przed nimi podczas
dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup
ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy.
22
Nie ustępował
sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.

Zostaw wpis