Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 29)

Konsekracja Aarona i jego synów

1
W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów:
weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy,
2
i chleby niekwaszone i
placki niekwaszone, zaprawione oliwą przaśne chleby i przaśne placki i
przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej

3
i włożywszy je w ten sam kosz, w koszu złożysz je na ofiarę jednocześnie z
młodym cielcem i dwoma baranami.

4
Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wejścia do Namiotu
Spotkania i obmyjesz ich wodą.
5
Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w
tunikę, w suknię, w efod, w pektorał, i przymocujesz go przepaską efodu.
6
A
włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze.
7
Następnie
weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go.

8
Synom też jego każesz się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki
9
oraz
przepaszesz ich pasem, i okryjesz głowy ich mitrami, i będzie należało do
nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego
synów w czynności kapłańskie.

10
Potem przyprowadzisz młodego cielca przed Namiot Spotkania, i położą
Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca.
11
I zabijesz go przed Panem
przy wejściu do Namiotu Spotkania.
12
Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca,
namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy
ołtarza.
13
A pozbierawszy tłuszcz, który pokrywa wnętrzności, i płat
tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki, i tłuszcz, który jest na
nich, spalisz to na ołtarzu.
14
Lecz mięso cielca i jego skórę, i mierzwę
spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech.

15
Weźmiesz następnie pierwszego barana, i położą Aaron i synowie jego
ręce na głowie tego barana.
16
I zabijesz potem tego barana, a wziąwszy
nieco jego krwi pokropisz ołtarz dokoła.
17
I podzielisz barana na części, i
obmywszy wnętrzności jego i nogi położysz je na innych jego częściach i na
głowie.
18
I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara
całopalenia dla Pana, miła woń, ofiara spalana dla Pana.

19
A potem weźmiesz drugiego barana, Aaron zaś i jego synowie włożą ręce
na jego głowę.
20
I zabijesz barana, a wziąwszy nieco jego krwi namaścisz
nią wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synów i duże
palce ich prawej ręki i nogi, i pokropisz krwią ołtarz dokoła.
21
I
weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu, i oleju do namaszczania, i
pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów i ich szaty, aby był poświęcony
razem ze swymi szatami, a z nim także jego synowie i szaty jego synów.
22
I
weźmiesz z barana tłuszcz i ogon, i tłuszcz pokrywający wnętrzności, i płat
tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki i tłuszcz, który jest na
nich, i prawe udo, bo to jest baran [ofiary] wyświęcenia.
23
[Weźmiesz] też
bochen chleba i placek przyrządzony na oliwie i podpłomyk z kosza
przaśników, które są przed Panem.
24
Wszystko to położysz na dłonie Aarona i
na dłonie jego synów, i wykonasz gest kołysania przed Panem.
25
Weźmiesz to
potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem jako miłą woń przed
Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana.
26
I weźmiesz mostek z piersi
barana ofiarowanego na wyświęcenie Aarona, i wykonasz nim gest kołysania, i
przypadnie on tobie w udziale.

27
I jako rzecz świętą oddzielisz mostek kołysany i łopatkę podnoszoną,
i to, co było kołysane, i co było podnoszone z barana jako ofiary
wyświęcenia oraz co się należy Aaronowi i co się należy jego synom.
28
Ma to
przypaść w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako należność od
Izraelitów. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia należy
się im od Izraelitów z ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana.

29
A szaty święte Aarona będą oddane po nim jego synom, i będą w nie
ubrani, gdy będą namaszczeni i wprowadzani w czynności kapłańskie.
30
Przez
siedem dni będzie je wdziewał ten z jego synów, który zostanie po nim
kapłanem i będzie wchodził do Namiotu Spotkania, aby pełnić służbę w świętym
przybytku.

31
Weźmiesz też barana [z ofiary] wyświęcenia i ugotujesz jego mięso w
miejscu poświęconym.
32
I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana
i chleb, który jest w koszu przy wejściu do Namiotu Spotkania.
33
I będą
jeść to, co było przebłaganiem za nich, aby ich wprowadzić w czynności
kapłańskie i oddzielić jako świętych. Nikt zaś z niepowołanych nie będzie
tego jadł, gdyż jest to rzecz święta.
34
A jeśli pozostało do rana coś z
mięsa [ofiary] wyświęcenia lub z chleba, wówczas należy to spalić w ogniu i
nie można tego jeść, bo jest to rzecz święta.

35
I postąpisz z Aaronem i z synami jego zupełnie tak, jak ci poleciłem:
przez siedem dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie.

36
I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie i
przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić.

37 Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go
poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się ołtarza,
będzie również święte.

Ofiara ustawiczna

38
A oto z czego będziesz składał ofiarę, dwa roczne baranki codziennie
i ustawicznie.
39
Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka
ofiarujesz o zmierzchu.
40
Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy
najczystszej mąki, zaprawionej czwartą częścią hinu wyciśniętej oliwy, a
jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości czwartej części hinu.
41
A drugiego
baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą z pokarmów i taką samą
ofiarą z płynów jak rano, jako miłą woń na ofiarę spalaną dla Pana.
42
To
będzie ustawiczna ofiara całopalenia składana z pokolenia w pokolenie u
wejścia do Namiotu Spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z tobą,
aby rozmawiać.
43
Tam będę się spotykał z Izraelitami, i to miejsce będzie
uświęcone przez moją chwałę.
44
I poświęcę Namiot Spotkania i ołtarz; Aarona
i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani.
45
I będę mieszkał
pośród Izraelitów i będę im Bogiem.
46
I poznają, że Ja, Pan, jestem Bogiem,
który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was, Ja, Pan, wasz
Bóg.

Zostaw wpis