Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 30)

Inne przepisy o przybytku. Ołtarz kadzenia

1
Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła.
2
Jego
długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie
kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie, i będą wychodziły z niego
rogi.
3
I przykryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła, i
jego rogi; uczynisz na nim złoty wieniec dokoła.
4
Poniżej zaś wieńca na
dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia go na
nich.
5
A drążki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.
6

Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, przed
przebłagalnią, która jest nad Świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą.
7

Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie
przysposabiał lampy do świecenia.
8
A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy,
zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem
poprzez wszystkie wasze pokolenia.
9
Nie możecie na nim ofiarować kadzidła
świeckiego ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie
też na niego wylewać żadnej ofiary z płynów.
10
Na jego rogach winien Aaron
raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech
będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu
przebłagalnego za wasze pokolenia. Będzie on bardzo święty dla Pana”.

Pogłówne

11
I tak powiedział Pan do Mojżesza:
12
“Gdy będziesz liczyć Izraelitów,
by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie
spadło na nich nieszczęście.
13
To zaś winni dać podlegli spisowi: pół
sykla, według wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół
sykla na ofiarę Panu.
14
Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający
dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu.
15
Bogaty nie będzie
zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę
Panu na przebłaganie za swe życie.
16
A wziąwszy te pieniądze jako
przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w Namiocie Spotkania, i
będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za
ich życie”.

Kadź z brązu

17
Tak też powiedział Pan do Mojżesza:
18
“Uczynisz kadź z brązu, z
podstawą również z brązu, do obmyć, i umieścisz ją między przybytkiem a
ołtarzem, i nalejesz do niej wody.
19
Aaron i jego synowie będą w niej
obmywać ręce i nogi.
20
Zanim wejdą do Namiotu Spotkania, muszą się obmyć w
wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby
pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana,
21
muszą obmyć ręce i
nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego
potomstwo po wszystkie czasy”.

Sporządzanie oleju i kadzidła

22
I tak powiedział Pan do Mojżesza:
23
“Weź sobie najlepsze wonności:
pięćset syklów obficie płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście
pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt
syklów wonnej trzciny,
24
wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi
przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek.
25
I uczynisz z tego święty olej
do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi
sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania.
26
I
namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa,
27
i stół oraz wszystkie
jego naczynia, a także świecznik z wszystkimi przyrządami należącymi do
niego, ołtarz kadzenia
28
i ołtarz całopalenia z tym wszystkim, co do niego
należy, kadź i jej podstawę,
29
aby się stały bardzo święte; i stanie się
święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie.
30
Namaścisz też Aarona i jego
synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani.
31
Do Izraelitów
powiesz tak: “To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych
pokoleń.
32
Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go
sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was”.
33

Ktokolwiek zaś sporządziłby go w takim połączeniu i wylewałby go na
niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu”.

34
I znów powiedział Pan do Mojżesza: “Weź sobie wonności: żywicę
pachnącą, muszelki i galbanum pachnące, i czyste kadzidło, niech będą w
równej ilości.
35
Mieszając je uczynisz z tego kadzidło wonne – zrobione
tak, jak się robi wonności – posolone, czyste, święte.
36
Zetrzesz na
proszek jego części i położysz przed Świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie
Ja będę spotykał się z tobą, i będzie to dla was rzecz bardzo święta.
37

Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż
poświęcone jest ono dla Pana.
38
Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się
rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu”.

Zostaw wpis