Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 31)

Wykonawcy robót

1
I rzekł Pan do Mojżesza:
2
“Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna
Chura z pokolenia Judy.
3
I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i
rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac,
4

pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie
5
i w rzeźbieniu
kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł.
6
A
dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysł
wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem:

7
Namiot Spotkania, Arkę Świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej, i
wszystkie sprzęty przybytku,
8
i stół oraz wszystkie jego naczynia,
świecznik z najczystszego złota i wszystkie przyrządy należące do niego,
ołtarz kadzenia,
9
ołtarz całopalenia i wszystkie przyrządy należące do
niego, kadź i jego podstawę,
10
święte szaty z drogocennej tkaniny dla
Aarona kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich,

11
i olej do namaszczenia, i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winni
uczynić według rozkazu, jaki otrzymałeś ode Mnie”.

Szabat

12
Potem tak rzekł Pan do Mojżesza:
13
“Powiedz Izraelitom:
Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami
dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem
Pan, który was uświęcam.
14
Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla
was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i
każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu.

15
Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie
szabatem odpoczynku, poświęconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywał
pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią.
16
Izraelici winni pilnie
przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez
pokolenia.
17
To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w
sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i
wytchnął”.

18
Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie
tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.

Zostaw wpis