Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 34)

Odnowienie przymierza

1
Pan rzekł do Mojżesza: “Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do
pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych
tablicach, które potłukłeś.
2
Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę
Synaj. I zaczekasz na Mnie na wierzchu góry.
3
Nikt nie może wstąpić z tobą
i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie
może wypasać się na zboczach góry”.
4
Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne
jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął
do rąk tablice kamienne.

5
A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i
wypowiedział imię Jahwe.
6
Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: “Jahwe,
Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,
7

zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość,
niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający
kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego
pokolenia”.
8
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon,

9
mówiąc: “Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech
pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale
przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

10
Pan odpowiedział: “Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego
i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy
cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą,
są straszne.
11
Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja
wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i
Jebusytę.
12
Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do
którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was.
13
Natomiast zburzcie
ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery.

14
Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię
Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.
15
Nie będziesz zawierał przymierzy z
mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i
składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.
16

A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one,
uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu
z bogami obcymi.
17
Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.
18
Zachowaj
Święto Przaśników; przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci
poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż
wtedy wyszedłeś z Egiptu.
19
Wszystko pierworodne do Mnie należy, a także
pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec.
20
Pierworodnego zaś osła
wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też
pierworodnego syna swego, i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi
rękami.
21
Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w
czasie orki, jak w czasie żniwa.
22
Będziesz obchodził Święto Tygodni,
pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku.
23
Trzy razy w
roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela.
24

Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie
będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać
się przed obliczem Pana, Boga twego.
25
Krwi moich ofiar nie powinieneś
składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno
pozostać na drugi dzień.
26
Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś
przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku
jego matki”.

27
Pan rzekł do Mojżesza: “Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych
słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem”.
28
I był tam [Mojżesz] u Pana
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I
napisał na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów.

29
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w
ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z
Panem.
30
Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że
skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego.
31
A gdy
Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do
niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi.
32
Potem przyszli także Izraelici, a on
dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
33
Gdy Mojżesz
zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz.
34
Ilekroć Mojżesz
wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do
wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał.
35
I
wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na
twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł
na rozmowę z Nim.

Zostaw wpis