Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 35)

WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU

Pouczenie Izraelitów o przepisach kultu

1
Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: “Oto, co
Pan nakazał wam wypełnić:
2
Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień
siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś
pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
3
Nie będziecie rozpalać
ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach”.

4
Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów:
“Oto co nakazał Pan mówiąc:
5
“Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana”. Każdy
więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana
złoto, srebro, brąz,
6
purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz
sierść kozią,
7
baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz
drzewo akacjowe,
8
oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju
namaszczania i pachnących kadzideł,
9
kamienie onyksowe i inne drogie
kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału.
10
Każdy uzdolniony z was winien
przyjść i wykonać to, co Pan nakazał,
11
to jest przybytek i jego namiot,
przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy;
12
arkę z drążkami,
przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę;
13
stół z drążkami i z należącym do
niego sprzętem oraz chlebem pokładnym;
14
świecznik do oświetlenia z
należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz z oliwą do świecenia;
15

ołtarz kadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i
zasłonę na wejście do przybytku;
16
ołtarz całopalenia z jego brązową kratą,
z drążkami i należącymi do niego sprzętami, kadź z jej podstawą;
17
zasłony
dziedzińca i jego słupy, i podstawy, i zasłonę na wejście do dziedzińca;
18

paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich;
19
szaty z
drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona
kapłana i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich”.

20
Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza.
21
Wnet
jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla
Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte
szaty.
22
Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc
spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota;
wszyscy złożyli Panu dary ze złota dokonując gestu kołysania.
23
A także
fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry
barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli
u siebie.
24
Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił
tę daninę dla Pana, a każdy kto posiadał drzewo akacjowe przydatne na coś do
świętej służby, przynosił je również.
25
Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej
pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę,
karmazyn i bisior.
26
A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce,
przędły umiejętnie sierść kozią.
27
Książęta zaś przynieśli kamienie
onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału,
28
a
ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i
pachnącego kadzidła.
29
Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których
skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan
nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana
dobrowolnie.

30
Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: “Oto Pan powołał imiennie
Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
31
i napełnił go duchem
Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła,
32
by
obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie,
33
oraz prac nad
przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do
wykonania wszelkich zamierzonych dzieł.
34
Dał mu też zdolność pouczania
innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
35
Napełnił
ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich,
jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu,
bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać
wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.

Zostaw wpis