Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 12)

Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu

1
Wyrok. Słowo Pana o Izraelu.

Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i
ducha tchnął we wnętrze człowieka.

2
Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych
narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem.
3

W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy,
kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się
zgromadzą przeciw niemu.

4
W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca
obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś <konie> pogan
porażę ślepotą.
5
Wówczas przywódcy judzcy pomyślą sobie: Potężną pomoc
otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana Zastępów.

6
W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i
jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na
prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu.

7
Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława
mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy.
8
W owym dniu Pan będzie obroną
mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a
dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele.

9
W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na
Jeruzalem, będą zniszczone.
10
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem
wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć
będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się
płacze nad pierworodnym.
11
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem,
podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

12
I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie.
Rodziny z domu Dawida oddzielnie –
i ich niewiasty oddzielnie.
Rodziny z domu Natana oddzielnie –
i ich niewiasty oddzielnie.

13
Rodziny z domu Lewiego oddzielnie –
i ich niewiasty oddzielnie.
Rodziny z domu Szimejego oddzielnie –
i ich niewiasty oddzielnie.

14
I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie –
i ich niewiasty oddzielnie.

Zostaw wpis