Księga Ezdrasza (Ezd 9)

SPRAWA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH Wiadomość o tym i bezpośredni skutek 1 Po dokonaniu tego zbliżyli się do mnie książęta z tymi słowami: “Lud izraelski, kapłani i lewici nie trzymali się z dala od narodów tych...

Rozwiń wpis

Księga Ezdrasza (Ezd 10)

Stanowcze przeciwdziałanie 1 Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał...

Rozwiń wpis

Księga Ezdrasza (Ezd 7)

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA Powrót Ezdrasza do ojczyzny 1 Po tych wydarzeniach wystąpił za panowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna...

Rozwiń wpis

Księga Ezdrasza (Ezd 8)

Organizowanie podróży 1 Oto naczelnicy rodowi tych mężów, którzy za panowania króla Artakserksesa wyszli ze mną z Babilonu, oraz ich rodowód: 2 z synów Pinchasa: Gerszom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawida:...

Rozwiń wpis

Księga Ezdrasza (Ezd 5)

1 Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwał. 2 Zatem Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali się...

Rozwiń wpis

Księga Ezdrasza (Ezd 6)

Odszukanie dokumentu z czasów Cyrusa 1 Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby. 2 I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak...

Rozwiń wpis