Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Efezjan (Ef 2)

Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie

1
I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,
2
w
których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według
sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w
synach buntu.
3
Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według
żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy
potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
4
A Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

5
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił
do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

6
Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w
Chrystusie Jezusie,

7
aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na
przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
8
Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem
Boga:
9
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
10
Jesteśmy bowiem Jego
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry
przygotował, abyśmy je pełnili.

Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię

11
Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani
“nieobrzezaniem” przez tych, którzy zowią się “obrzezaniem” od znaku
dokonanego ręką na ciele -
12
w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy
względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie
mający nadziei ani Boga na tym świecie.
13
Ale teraz w Chrystusie Jezusie
wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew
Chrystusa.

14
On bowiem jest naszym pokojem.
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.
W swym ciele
15
pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w
zarządzeniach,
aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka,

wprowadzając pokój,

16
i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym
Ciele przez krzyż,
w sobie zadawszy śmierć wrogości.

17
A przyszedłszy zwiastował pokój
wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko,

18
bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

19
A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga -
20
zbudowani na fundamencie
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
21

W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
22
w Nim i
wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga
przez Ducha.

Zostaw wpis