Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Efezjan (Ef 3)

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan

1
Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan…
2
bo
przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was,
3
że
mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką
pokrótce przedtem opisałem.
4
Dlatego czytając [te słowa] możecie się
przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
5
Nie była ona oznajmiona
synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona
przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,
6
to znaczy, że poganie już
są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w
Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
7
Jej sługą stałem się z daru łaski
udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi.
8
Mnie, zgoła
najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom
jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa
9
i wydobyć na światło,
czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu,
Stwórcy wszechrzeczy.
10
Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga
poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach
niebieskich -
11
zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
12
W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością
dzięki wierze w Niego.
13
Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali
prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.

O zjednoczenie wiernych z Chrystusem

14
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
15
od którego bierze nazwę
wszelki ród na niebie i na ziemi,
16
aby według bogactwa swej chwały sprawił
w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
17
Niech
Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości
wkorzenieni i ugruntowani,
18
wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,
19
i poznać
miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni
całą Pełnią Bożą.

Doksologia

20
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie
więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
21
Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie
Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

Zostaw wpis