Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Efezjan (Ef 6)

Dzieci a rodzice

1
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.

2
Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -
3

aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.
4
A [wy], ojcowie, nie
pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie
i napominanie Pańskie!

Niewolnicy a panowie

5
Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni
waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi,
6
nie służąc tylko dla oka, by
ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią
wolę Bożą
7
Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom,
8

świadomi tego, że każdy – jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od
Pana – czy to niewolnik, czy wolny.
9
A wy, panowie, tak samo wobec nich
postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan
zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby.

Zachęta do walki duchowej

10
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.
11
Obleczcie pełną
zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
12
Nie
toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom
duchowym zła na wyżynach niebieskich.
13
Dlatego weźcie na siebie pełną
zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać,
zwalczywszy wszystko.
14
Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze
prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
15
a obuwszy nogi w
gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
16
W każdym położeniu bierzcie
wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone
pociski Złego.
17
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo
Boże -
18
wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności
módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście
za wszystkich świętych
19
i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje
otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii,
20
dla
której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak
jak winienem.

Zakończenie

21
Żebyście zaś wiedzieli i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam
oznajmi Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,
22
którego wysłałem do
was po to, żebyście wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepił wasze serca.

Błogosławieństwo końcowe

23
Pokój braciom
i miłość wraz z wiarą
od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

24
Łaska [niech będzie] ze wszystkimi,
którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa
w nieskazitelności.

Zostaw wpis