Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Filemona (Flm 1)

Adres

1
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona
umiłowanego, naszego współpracownika,
2
do Apfii, siostry, do naszego
towarzysza broni Archipa i do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu.
3

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Uznanie dla adresata

4
Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach,

5
słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla
wszystkich świętych.
6
Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w
głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród
was dla Chrystusa.
7
Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu
twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały od ciebie
pokrzepienie.

Prośba o przebaczenie dla Onezyma

8
A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie
obowiązek,
9
to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki.
Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa -
10
proszę cię
za moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.
11

Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał
się on bardzo użyteczny.
12
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce
moje, przyjmij do domu!
13
Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach [noszonych dla] Ewangelii.
14
Jednakże
postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był
nie jakby z musu, ale z dobrej woli.
15
Może bowiem po to oddalił się od
ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
16
już nie jako
niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. [Takim jest
on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w
Panu.
17
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!

18
Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój
rachunek!
19
Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie – by
już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego
siebie.
20
Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep
moje serce w Chrystusie!

Polecenia i pozdrowienia

21
Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej
zrobisz, niż mówię.
22
A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę
wam zwrócony dzięki waszym modlitwom.
23
Pozdrawia cię Epafras, mój
współwięzień w Chrystusie,
24
[oraz] Marek, Arystarch, Demas, Łukasz – moi
współpracownicy.
25
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z
duchem waszym! Amen.

Zostaw wpis