Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Galatów (Ga 1)

Adres

1
Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z
ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,
2

i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji:

3
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa,
4

który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego
świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.
5
Jemu to chwała na wieki
wieków! Amen.

PRAWDZIWOŚĆ GŁOSZONEJ PRZEZ ŚW. PAWŁA EWANGELII

Prawdziwa Ewangelia

6
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał,
tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii.
7
Innej jednak Ewangelii nie
ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby
przekręcić Ewangelię Chrystusową.
8
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba
głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie
przeklęty!
9
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby
wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech
będzie przeklęty!

DOWODY HISTORYCZNE PRAWDZIWOŚCI EWANGELII PAWŁOWEJ

Paweł również apostołem Chrystusa

10
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy
ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się
przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
11
Oświadczam więc wam, bracia, że
głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.
12
Nie otrzymałem
jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją
Jezus Chrystus.
13
Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy
jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół
Boży i usiłowałem go zniszczyć,
14
jak w żarliwości o judaizm przewyższałem
wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim
zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

15
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie
matki mojej i powołał łaską swoją,
16
aby objawić Syna swego we mnie, bym
Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
17

ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się
pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do
Damaszku.
18
Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla
zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni.

19
Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie
Jakuba, brata Pańskiego.
20
A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was
piszę, nie kłamię.
21
Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji.
22

Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nie znany.
23

Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz
jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongi usiłował wytępić.
24
I wielbili
Boga z mego powodu.

Zostaw wpis