Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Galatów (Ga 2)

Potwierdzenie ze strony św. Pawła i innych Apostołów

1
Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z
Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa.
2
Udałem się zaś w tę stronę na
skutek otrzymanego objawienia I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę
wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili], czy
nie biegnę lub nie biegłem na próżno.
3
Ale nie zmuszono do poddania się
obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że był Grekiem.
4
A było to
w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy
przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie,
aby nas ponownie pogrążyć w niewolę.
5
Na żądane przez nich ustępstwo zgoła
się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda
Ewangelii.

6
Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą – jakimi
oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na
osobę – otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać
czegokolwiek.
7
Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone
głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród
obrzezanych -
8
Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu
obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan
9
i uznawszy daną mi łaskę,
Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na
znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,
10
byleśmy
pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.

Konflikt w Antiochii dowodzi słuszności stanowiska św. Pawła

11
Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się
sprzeciwiłem, bo na to zasłużył.
12
Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z
otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z
pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z
dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.
13
To jego nieszczere
postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w
to udawanie nawet Barnabę.

14
Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą
Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: “Jeżeli ty, choć jesteś
Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów,
jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?”

Zasady Ewangelii Pawłowej

15
My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach
poganami.
16
A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie
nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w
Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć
usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za
pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie
osiągnie usprawiedliwienia.
17
A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w
Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za
sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe.
18
A przecież wykazuję, że sam
przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem.
19

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z
Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
20
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie.
21
Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli
zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Zostaw wpis