Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Galatów (Ga 3)

DOWODY BIBLIJNE PRAWDZIWOŚCI EWANGELII PAWŁOWEJ

Usprawiedliwienie Galatów – faktem bezspornym

1
O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami
nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
2
Tego jednego chciałbym
się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa
za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze?
3
Czyż
jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć
ciałem?
4
Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to
rzeczywiście na próżno.
5
Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda
wśród was, [czyni to] dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy
też dlatego, że dajecie posłuch wierze?

Wzorem Abrahama

6
W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za
sprawiedliwość.
7
Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci
są synami Abrahama.
8
I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie
wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę
radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
9
I dlatego
tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie
wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.

USPRAWIEDLIWIENIE A PRAWO I OBIETNICA

Prawo źródłem przekleństwa

10
Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa,
ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia
wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.
11
A że w Prawie
nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy
z wiary żyć będzie.
12
Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto
wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.

13
Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas
przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na
drzewie -
14
aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie
udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha

Wyższość obietnicy

15
Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala
ani zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem
ludzkim.
16
Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I
nie mówi [Pismo]: “i potomkom”, co wskazywałoby na wielu, ale [wskazano] na
jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.
17
A chcę przez to
powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo,
które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić tak, by
unieważnić obietnicę.
18
Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z Prawa, tym samym
nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał
łaskę Abrahamowi.

19
Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż
do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez
aniołów; podane przez pośrednika.
20
Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy
chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden.

21
A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą!
Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas
rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa.
22
Lecz Pismo poddało
wszystko pod [władzę] grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w
Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Ograniczone zadanie Prawa

23
Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w
zamknięciu aż do objawienia się wiary.
24
Tym sposobem Prawo stało się dla
nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary
uzyskali usprawiedliwienie.
25
Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy
poddani wychowawcy
26
Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami
Bożymi – w Chrystusie Jezusie.
27
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
28
Nie ma już Żyda
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie
Jezusie.
29
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem
Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

Zostaw wpis