Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Galatów (Ga 5)

Bezużyteczność obrzezania

1
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

2
Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam
się na nic nie przyda.
3
I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który
poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy
Prawa.
4
Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie
usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
5
My zaś z pomocą Ducha, na
zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.
6
Albowiem w
Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia,
tylko wiara, która działa przez miłość.

7
Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie?
8

Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje.
9
Trochę kwasu ma moc
zakwasić całe ciasto.

10
Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie
będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok
potępienia, kimkolwiek by on był.
11
Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal
głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany?
Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża.
12
Bodajby się do końca
okaleczyli ci, którzy was podburzają.

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Miłość i wolność

13
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!
14
Bo całe Prawo wypełnia się w
tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
15

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie
nie zjedli.

Napięcie między “duchem” a “ciałem”

16
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania
ciała.
17
Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego
niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co
chcecie.
18
Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie
się w niewoli Prawa.

19
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd,
nieczystość, wyuzdanie,
20
uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść,
spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy,
21
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich
zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy
dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

22
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność,
23
łagodność, opanowanie. Przeciw takim
[cnotom] nie ma Prawa.

24
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z
jego namiętnościami i pożądaniami.
25
Mając życie od Ducha, do Ducha się też
stosujmy.
26
Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie
sobie zazdroszcząc.

Zostaw wpis