Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Galatów (Ga 6)

Różne upomnienia

1
Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie
pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą
drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
2
Jeden drugiego brzemiona
noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.
3
Bo kto uważa, że jest czymś,
gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.
4
Niech każdy bada własne
postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w
zestawieniu siebie z drugim.
5
Każdy bowiem poniesie własny ciężar.

6
Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr
temu, kto go naucza.
7
Nie łudźcie się:
8
Bóg nie dozwoli z siebie szydzić.
A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon
ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie
wieczne.
9
W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,
będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.
10
A zatem, dopóki mamy
czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

Zakończenie z własnoręcznym dopiskiem

11
Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu
na was.
12
O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was
zmuszają do obrzezania; chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu
krzyża Chrystusowego.
13
Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą
o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc
pochwalić waszym ciałem.
14
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z
czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
15
Bo ani
obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
16
Na
wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego
[niech zstąpi] pokój i miłosierdzie!

17
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele
swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

18
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym,
bracia! Amen.

Zostaw wpis