Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 12)

Chrystus-Arcykapłan wzorem wytrwałości

1
I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki
ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
2
Patrzmy na Jezusa, który nam w
wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu
obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po
prawicy tronu Boga.
3
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony
grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie
ustawali, złamani na duchu.
4
Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu
krwi, walcząc przeciw grzechowi,
5
a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim
się zwraca do was, jako do synów:

Synu mój, nie lekceważ karania Pana,
nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.

6
Bo kogo miłuje Pan, tego karze,
chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.

7
Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to
bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
8
Jeśli jesteście bez karania,
którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi
nieprawymi.
9
Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według
ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu
dusz, a żyć będziemy?
10
Tamci karcili nas według swej woli na czas
znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić
uczestnikami swojej świętości.
11
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli,
błogi plon sprawiedliwości.
12
Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe
kolana!
13
Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale
był raczej uzdrowiony.
14
Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o
uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
15
Baczcie, aby nikt nie
pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie
spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni,
16
i aby się nie
znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę
sprzedał swoje pierworodztwo.
17
A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać
błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na
nawrócenie, choć go szukał ze łzami.

Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu

18
Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do
mgły, do ciemności i burzy
19
ani też do grzmiących trąb i do takiego
dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił

20
Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę
dotknęło się góry, winno być ukamienowane.
21
A tak straszne było to
zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę.
22
Wy natomiast
przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,
23
do
Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który
sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,
24
do
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia
mocniej niż [krew] Abla.
25
Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu,
który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ
odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli
odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.
26
Głos Jego wstrząsnął
wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko
ziemią, ale i niebem.
27
Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi
zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby
pozostało to, co jest niewzruszone.
28
Dlatego też otrzymując niewzruszone
królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!
29

Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.

Zostaw wpis